Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

“Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta «Ūdensvadu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā, I kārta»

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 5. jūnijs
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr.DŪ-ZI-2020/8
Publicēšanas datums: 15.05.2020
Statuss: pārtraukts

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI!

 

2020. gada 15.maijā                                                                                                                                                                      

 

UZAICINĀJUMS

dalībai zemsliekšņa iepirkumā “Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta «Ūdensvadu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā, I kārta»realizēšanā (Id.Nr.DŪ-ZI-2020/8)

 

Pasūtītājs/zemsliekšņa iepirkuma veicējs:

SIA „DOBELES ŪDENS”,  reģ.nr. 451003000470

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, NUTS kods LV009-3701, interneta vietne: www.dobelesudens.lv

 

Pasūtītāja kontaktpersona

Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece, mob.t.28336980, marite.zvejniece@dobele.lv         

 

Zemsliekšņa iepirkuma  priekšmets:

 Būvuzraudzības pakalpojumi atbilstoši Noteikumu, Tehnisko specifikāciju, būvprojekta, līguma nosacījums un ievērojot būvnormatīvu prasības

 

Līguma izpildes termiņš:

10(desmit) kalendārie mēneši  no pakalpojuma līguma noslēgšanas dienas līdz būvobjekta   izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.              

 

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija:

Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumi ir publiski pieejami Pasūtītāja interneta vietnē www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi . Ar dokumentācija  var iepazīties SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9:00-12:00 un no 13:00-16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 5.jūnijam, plkst. 11:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.     

 

Piedāvājuma iesniegšanas veids, laiks, vieta, piedāvājuma derīguma termiņš:

Piedāvājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā iesniedzams līdz 2020.gada 5.jūnija plkst. 11:00., iesniedzot personīgi vai elektroniski (atbilstoši normatīvo aktu prasībām ar drošu elektronisko parakstu )kontaktpersonai vai atsūtot pa pastu, SIA “DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV3701. Pretendenta piedāvājumam jābūt derīgam līdz līguma noslēgšanai , ne mazāk kā  vismaz 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa .

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumi:

Noteikumi

 

                  IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI

 

 2020.gada 25.maijā

 

Skaidrojums  par precizējumiem  zemsliekšņa iepirkuma « Ūdensapgādes

tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā, I kārta » realizēšanā

 (Id.Nr.DŪ-ZI-2020/8) Noteikumu  D1 pielikumā .

 

1. Noteikumu 2.7., 4.1.  8.1. punktos un pakalpojuma līguma 5.3.punktā ir  norādīts būvuzraudzības pakalpojuma izpildes termiņš 10 ( desmit) kalendārie  mēneši, savukārt Noteikumu D 1 pielikuma veidnē “Pieteikums dalībai  zemsliekšņa iepirkumā ar finanšu piedāvājumu” 6.punktā ir  norādīts būvuzraudzības pakalpojuma izpildes termiņš 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši.   Noteikumu D 1 pielikuma veidnē bija  ieviesusies drukas kļūda , kas tika novērsta, precizēts un aktualizēts  izpildes termiņš veidnes 6.punktā .

2. Aktualizētā redakcija Noteikumu  pielikuma D1 veidnes 6.punktā : “ Apņemamies nodrošināt būvuzraudzības pakalpojumu objektu izbūvē būvdarbu periodā 10 ( desmit) kalendāro mēnešu laikā (t.sk. tehnoloģiskā pārtraukums) no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas , kā arī  garantijas laika periodā 36 (trīsdesmit sešus)  kalendāros mēnešus pēc objekta nodošanas ekspluatācija, savlaicīgi iesniedzot  Pasūtītajam Līguma saistību izpildes garantiju(C1 pielikums) un Garantijas laika saistību izpildes garantiju(C3 pielikums).”

 

 

    Pasūtītāja kontaktpersona  

 

Paziņojums par zemsliekšņa iepirkuma

Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta «Ūdensvadu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā, I kārta»realizēšanā

(Id.Nr.DŪ-ZI-2020/8) pārtraukšanu.

 

 

 

08.07.2020.

 

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr.45103000470

 

Lēmuma pieņemšanas datums:

2020. gada 7. jūlijs

 

Zemsliekšņa iepirkums “Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta «Ūdensvadu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā, I kārta»realizēšanā (Id.Nr.DŪ-ZI-2020/8), tiek pārtraukts, saistībā ar zemsliekšņa iepirkuma “Būvdarbu veikšana ūdensapgādes tīklu izbūvē Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā I kārtas ietvaros”, (Id.Nr. DŪ-ZI-2020/7)” pārtraukšanu.