Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Mazā furgona iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 8. janvāris
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id. Nr. DŪ_ZI_2020/21
Publicēšanas datums: 11.12.2020
Statuss: pabeigts

PAZIŅOJUMS

par zemsliekšņa iepirkuma
„Mazā furgona iegāde” (Id. Nr. DŪ_ZI_2020/21) rezultātiem

 

13.01.2021.

 

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470 

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt līgumu: SIA „Andre Motors”, reģ. Nr. 40103997615

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 18 000,00 (bez PVN)

 

Lēmuma par līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2021. gada 13. janvāris

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: Piedāvājums un piedāvātā līgumcena atbilst zemsliekšņa iepirkuma noteikumu prasībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

par zemsliekšņa iepirkuma
„Mazā furgona iegāde” (Id. Nr. DŪ_ZI_2020/21) uzsākšanu

 

2020.gada 11.decembris

 

Pasūtītājs, Pasūtītāja  kontaktpersonas

Pasūtītājs:

SIA „DOBELES ŪDENS”

Reģistrācijas numurs: 451003000470

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

Tel.nr.:  637 25502 

Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

 

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu un noteikumiem – 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Juriste Ieva Lukša

Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un  tehniskajos jautājumos:

Transporta pārraugs Zigmārs Baķis

Tālr.nr.: 26810804, e-pasts: zigmars.bakis@dobele.lv   

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets:  Mazā furgona iegāde atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un citām Noteikumos Pasūtītāja noteiktajām prasībām;

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās;

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta CPV kods: 34110000-1; Vieglie automobiļi;
Noteikumos noteiktā kārtībā pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par visu zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

Paredzamais līguma izpildes laiks, vieta un paredzamā līguma summa: Līguma izpildes termiņš: ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža;

Līguma izpildes vieta: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads;

Paredzamā līguma summa līdz EUR 18 000,00 (bez PVN 21%);

 

Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas vieta, laiks un kārtība: Piegādātāji piedāvājumu var iesniegt līdz 2021. gada 8. janvārim, plkst: 10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi, elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

 

 

Iepirkuma Nolikums

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai