Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Darbinieku veselības apdrošināšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 24. marts
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr. DŪ-ZI-2021/4
Publicēšanas datums: 09.03.2021
Statuss: pabeigts

Paziņojums par zemsliekšņa iepirkuma “SIA “DOBELES ŪDENS”

darbinieku veselības apdrošināšana”  (Id.Nr.DŪ_ZI_2021/4) rezultātiem

 

2021. gada 26. marts

 

Pasūtītājs

SIA “DOBELES ŪDENS”, Reģ. Nr. 45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu

Apdrošināšanas akciju sabiedrības “BALTA”, reģ.Nr.40003049409

 

Pretendenta kopējā gada prēmija līguma darbības laikā

EUR 7 560,00 (bez  PVN).

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums

Lēmuma pieņemšanas datums: 2021. gada 26. marts.

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

 

Uzaicinājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā
„SIA „DOBELES ŪDENS” darbinieku veselības apdrošināšana”
(Id.Nr. DŪ-ZI-2021/4)

 

2021. gada 9. marts

 

Pasūtītājs – SIA „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr. LV45103000470,Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tel.nr.  637 25502, Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

 

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:

Juriste Ieva Lukša

Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

 

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts   Veselības apdrošināšanas pakalpojumi saskaņā ar Noteikumu un Tehniskās specifikācijas (A. pielikums) prasībām.

 

 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 200.00 (divi simti euro) par vienu apdrošināmo

 

 

Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta, piedāvājuma derīguma termiņš –Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2021. gada 24. martam, plkst: 10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi, elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumu  dokumentācija – Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija  ir publiski pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums

Laboratorijas izmeklējumi

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai