Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

SIA „DOBELES ŪDENS” energoaudita veikšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 23.augusts
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr.DŪ-ZI-2021/14
Publicēšanas datums: 09.08.2021
Statuss: pabeigts

 

 

PAZIŅOJUMS

par zemsliekšņa iepirkuma

„SIA „DOBELES ŪDENS” energoaudita veikšana”, (Id.Nr.DŪ_ZI_2021/14) rezultātiem

 

25.08.2021.

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA „EKODOMA”, reģ. Nr. 40003041636

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 3 340,00 (bez PVN)

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: piedāvājums atbilst zemsliekšņa iepirkuma Noteikumos  noteiktajām prasībām, ir atbilstošs tehniskajā specifikācijā norādītajam, un ir piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

 

 

Uzaicinājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā
„„SIA „DOBELES ŪDENS” energoaudita veikšana””
(Id.Nr.DŪ-ZI-2021/14)

 

2021.gada 9.augustā

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, Reģistrācijas numurs: 451003000470, Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

 

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:

Juriste Ieva Lukša

Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv    

 

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts:

SIA „DOBELES ŪDENS” energoaudita veikšana,  saskaņā ar Noteikumu un Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām.

 

Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā cenu.

 

Līguma izpildes termiņš: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža.        

 

Piedāvājuma iesniegšanas veids un kārtība: Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2021. gada 23. augustam, plkst: 10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus  iesniedzot personīgi, vai elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu ieva.luksa@dobele.lv, vai atsūtot pa pastu.  Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.

 

Iepirkuma dokumentācija:

Noteikumi

Tehniskā specifikācija_objektu saraksts

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai