Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

„SIA „DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr.DŪ-ZI-2021/19
Publicēšanas datums: 26.11.2021
Statuss: pabeigts

 

PAZIŅOJUMS

par zemsliekšņa iepirkuma

SIA DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā” , Id. Nr. DŪ-ZI-2021/19  rezultātiem

 

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA “J.E.F.”, reģ. Nr. 48503004386

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 22 500,00 (bez PVN)

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: piedāvājums atbilst zemsliekšņa iepirkuma Noteikumos noteiktajām prasībām, ir atbilstošs tehniskajā specifikācijā norādītajam, un ir piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu. 

 

 

 

Uzaicinājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā

„SIA „DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana
Dobeles novadā”

(Id.Nr.DŪ-ZI-2021/19)

 

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, Reģistrācijas numurs: 451003000470, Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

 

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:

Juriste Ieva Lukša

Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts:

Elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana SIA „DOBELES ŪDENS” objektos Dobeles novadā, saskaņā ar Noteikumu un Tehniskās specifikācijas (1. pielikums) prasībām.

 

Līguma izpildes termiņš:

Pakalpojuma sniegšanas termiņš  3 (trīs) gadi no Līguma noslēgšanas brīža.

 

 

Piedāvājumu izvēles kritērijs:

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā cenu.

 

Piedāvājuma iesniegšanas veids un kārtība:

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2021. gada 10. decembrim, plkst: 15:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi, vai elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu ieva.luksa@dobele.lv, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

 

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija:

Noteikumi

Veidnes piedavajuma sagatavosanai