Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Esošo atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija un jaunu reversās osmozes membrānu filtrācijas iekārtu uzstādīšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr.DŪ-ZI-2022/5
Publicēšanas datums: 11.07.2022
Statuss: pabeigts

PAZIŅOJUMS

par zemsliekšņa iepirkuma

Esošo atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija un jaunu reversās osmozes membrānu filtrācijas iekārtu uzstādīšana

(Id.Nr.DŪ-ZI-2022/5) rezultātiem

 

22.08.2022.

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA „WATEX”, reģ. Nr. 40003712811

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 14 990,00 (bez PVN)

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: Piedāvājums atbilst zemsliekšņa iepirkuma Noteikumos noteiktajām prasībām, un ir atbilstošs tehniskajā specifikācijā norādītajam.

 

 

Uzaicinājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā

Esošo atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija un jaunu reversās osmozes membrānu filtrācijas iekārtu uzstādīšana

(Id.Nr.DŪ-ZI-2022/5)

 

2022. gada 11. jūlijs

 

Pasūtītājs:

SIA „DOBELES ŪDENS”

Reģistrācijas numurs: 451003000470

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

 

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:

Juriste Ieva Lukša

Tel.nr. 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

 

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un  tehniskajos jautājumos:

Ūdens pārstrādes operators Valērijs Mihailovs

Tel.nr. 28354443, e-pasts: valerijs.mihailovs@dobele.lv   

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts:

Esošo atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija un jaunu reversās osmozes membrānu filtrācijas iekārtu uzstādīšana, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums).    

Objekta adrese: Ūdens sagatavošanas iekārtas Šķibe ŪAS, Šķibes ciems, Bērzes pagasts.   

 

Paredzamā līgumcena tiek noteikta: EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta, piedāvājuma derīguma termiņš:

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 25. jūlijam, plkst: 14:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus  iesniedzot personīgi, elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, vai atsūtot pa pastu.  Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

 

Izsludināšanas datums: 2022. gada 11. jūlijs  – IUB Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu. SIA “DOBELES ŪDENS” interneta vietnē 2022. gada 11.jūlijs.  

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumu  dokumentācija:  Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija  ir publiski pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi/izsoles.

 

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija:

Noteikumi

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai