Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr. DŪ-ZI-2022/6
Publicēšanas datums: 03.08.2022
Statuss: pabeigts

 

PAZIŅOJUMS

par zemsliekšņa iepirkuma

Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana

(Id.Nr. DŪ-ZI-2022/6)  rezultātiem

 

22.08.2022.

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA “BL serviss”, reģ. Nr. 42103069857

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 8 726,98 (bez PVN)

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: Piedāvājums atbilst zemsliekšņa iepirkuma Noteikumos noteiktajām prasībām, un ir atbilstošs tehniskajā specifikācijā norādītajam.

 

 

 

Uzaicinājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā

Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana

(Id.Nr. DŪ-ZI-2022/6)

 

2022.gada 3.augusts

 

Pasūtītājs:

SIA „DOBELES ŪDENS”

Reģistrācijas numurs: 451003000470

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

 

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:

Juriste Ieva Lukša

Tel.nr. 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

 

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un  tehniskajos jautājumos:

Inženiertehnisko būvju brigadieris Aigars Bleiva

Tel.nr. 27108571, e-pasts: aigars.bleiva@dobele.lv

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts:

Iepirkuma priekšmets ir kvalitatīva un savlaicīga, jaunu, nelietotu, ražotāja oriģinālajā iepakojumā un lietotāja veselībai drošu gaisa kondicionieru iegāde, piegāde,uzstādīšana, garantijas un ārpusgarantijas apkalpošanas nodrošināšana, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1 pielikums).    

Objekta adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads.   

 

Paredzamā līgumcena: EUR 9 000,00 (deviņi tūkstoši euro 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta, piedāvājuma derīguma termiņš:

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 17. augustam, plkst: 14:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus  iesniedzot personīgi, elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, vai atsūtot pa pastu.  Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

 

Izsludināšanas datums: 2022. gada 3. augusts  – IUB Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu. SIA “DOBELES ŪDENS” interneta vietnē 2022. gada 3.augusts.

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumu  dokumentācija:  Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija  ir publiski pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi/izsoles.

 

Noteikumi

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

TĀME_Kondicionieru uzstādīšana