Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2018. gada 12. februārim, plkst: 10.00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2018/1
Publicēšanas datums: 10.01.2018
Statuss: pabeigts

Paziņojums par atklāta konkursa

„Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde”

(Id. Nr. DŪ 2018/1)

rezultātiem

 

 2018. gada 21.februārī

 

Pasūtītājs – SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu – SIA IKF „Politehnika”, reģ. Nr. 40003257501

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena – EUR 81 818,00 (bez PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums – lēmuma pieņemšanas datums: 2018. gada 20. februārī

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu

 

 

 

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI  !

 

2018. gada 19.janvārī

 

 

 

PAZIŅOJUMS

PAR GROZĪJUMIEM NOLIKUMĀ

 

 

SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470, juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, PAZIŅO, ka atklātā konkursa „Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde” (ID Nr. DŪ 2018/1) NOLIKUMĀ IR VEIKTI GROZĪJUMI.

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Vienas jaunas asenizācijas mašīnas iegāde, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A .pielikums).

Nolikumā veikto grozījumu īss apraksts:

  • aktualizēts un pievienots no jauna klāt Nolikuma B.2. pielikums;
  • izteikts jaunā redakcijā A. pielikuma Tehniskās specifikācijas 5.4. punktā 2 (otrais) un 4 (ceturtais) teikums;
  • izteikts jaunā redakcijā B.6. pielikuma Tehniskais piedāvājums 5.4. punktā 2 (otrais) un 4 (ceturtais) teikumu.

Iepirkuma procedūras dokumentācija: ar Nolikuma grozījumiem var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā „Iepirkumi” vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 12. februārim plkst. 10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

 

Nolikums (ar grozījumiem no 18.01.2018.)

 

 

 

2018.gada 19.janvārī

 

 

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI

 

Ar šo sniedzam atbildes un Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par  atklātā konkursa „Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde” (ID Nr. DŪ 2018/1) nolikumu.

 

Skatīt. Jautājumi un atbildes

 

 

   Iepirkumu komisija 

 

 

 

 

Atklāta konkursa

 „Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde”

(Identifikācijas Nr.  DŪ  2018/1)

 

NOLIKUMS

 

Pasūtītājs:

SIA „DOBELES ŪDENS”

Reģistrācijas numurs: 451003000470

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

Tel.nr.:  637 25502  / Faksa nr.: 637 21096

 

Kontaktpersona par atklāta konkursa dokumentāciju:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ieva Lukša

Tel.nr.: 637 25502 / Faksa nr.: 637 21096, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

 

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un  tehniskajos jautājumos:

Transporta pārraugs  Andris Buiko

Tālr.nr.: 22027671, Faksa nr.: 637 21096, e-pasts: andris.buiko@dobele.lv

 

Iepirkuma procedūra : Atklāts konkurss „Jaunas asenizācijas mašīnas iegāde “.

Atklāta konkursa identifikācijas numurs: DŪ 2018/1.


Iepirkuma priekšmeta apraksts
: Vienas jaunas asenizācijas mašīnas iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums).

 

Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena – līdz   82 000,00 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši euro 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Līguma izpildes termiņš:  Ne vēlāk  kā 6 (sešu) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža.

 

Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 12. februārim, plkst: 10.00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701

 

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija: Nolikums