Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

„Asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūve, elektriskās un uzskaites daļas izbūve”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 5.augusts
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ-TI-2019/9
Publicēšanas datums: 04.07.2019
Statuss: pabeigts

     

 Paziņojums par tirgus izpētes

„Asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūve, elektriskās un uzskaites daļas izbūve” (Id.Nr. DŪ-TI-2019/9) rezultātiem. 

 

 

2019. gada 15.augusts

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt līgumu:
SIA “INDUCONT”, reģ.Nr. 40003666156

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 98 818,04 ( bez PVN )

 

 Lēmuma par līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2019. gada 15. augusts

 

 Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Atbilst tirgus izpētes Noteikumos noteiktajām prasībām

 

                                               

 

                                                       Noteikumi dalībai tirgus izpētē                                                  

„Asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūve, elektriskās un uzskaites daļas izbūve”

(Id.Nr. DŪ-TI-2019/9)

 

 

2019. gada 4.jūlijā

 

 

Pasūtītājs – SIA „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr. LV45103000470,Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tel.nr.  637 25502, Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

 

Kontaktpersona par tirgus izpētes dokumentāciju – Juriste Ieva Lukša, tel.nr.28612902,  e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv                 

 

Tirgus izpētes priekšmets – Asenizācijas satura pieņemšanas un atjaukšanas sistēmas izbūve, elektriskās un uzskaites daļas izbūve, atbilstoši Tirgus izpētes noteikumiem, Tehniskai specifikācijai (A pielikums) un saistošo normatīvo aktu prasībām.

 

 

Līguma izpildes termiņš – Maksimālais darbu izpildes termiņš ir 16 (sešpadsmit) kalendārās nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas.

 

 

Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta, piedāvājuma derīguma termiņš – Piedāvājums dalībai tirgus izpētē iesniedzams līdz 2019.gada 5.augustam  plkst. 10:00., nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi SIA “DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701. Pretendenta  piedāvājumam  jābūt spēkā vismaz 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

 

 

Tirgus izpētes noteikumu  dokumentācija – Tirgus izpētes dokumentācija  ir publiski pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi.

 

 

Tirgus izpētes noteikumi