Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 11. novembris
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ-TI-2019/10
Publicēšanas datums: 28.10.2019
Statuss: pabeigts

Paziņojums par tirgus izpētes

Būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi

(Id.Nr.DŪ-TI-2019/10) rezultātiem.

 

 

22.11.2019.

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt līgumu:
SIA „Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
11 800,00 EUR (bez PVN)

Lēmuma par līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2019. gada 22. novembris

 

 Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst tirgus izpētes noteikumu  prasībām

 

 

 

 

Noteikumi dalībai tirgus izpētē

Būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi

(Id.Nr.DŪ-TI-2019/10)

 

2019.gada 28.oktobrī

 

 

Pasūtītājs – SIA”DOBELES ŪDENS”,reģ.nr.45103000470, adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, Latvija, LV-3701

 

 

Pasūtītāja  kontaktpersona – Juriste Ieva Lukša, Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv 

 

 

Tirgus izpētes priekšmets – Būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi veikšana, saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

 

Līgumu izpildes termiņš – Maksimālais izpildes termiņš būvprojekta  izstrādei – 12 (divpadsmit) kalendārās nedēļas no pakalpojuma līguma noslēgšanas dienas. Autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšanas termiņš ~ 9 (deviņi) kalendārie mēneši no būvdarbu  līguma noslēgšanas dienas.

 

 

Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta, piedāvājuma derīguma termiņš – Piedāvājums dalībai tirgus izpētē iesniedzams līdz 2019.gada 11.  novembrim  plkst. 10:00., nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi SIA “DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701.

Pretendenta  piedāvājumam  jābūt spēkā vismaz 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.                

 

 

 

Tirgus izpētes noteikumu  dokumentācija – Tirgus izpētes dokumentācija  ir publiski pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi .

 

Tirgus izpētes noteikumi

Pielikums nr.1