Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta«Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā »

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 5. jūnijs
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr.DŪ-ZI-2020/6/KF
Publicēšanas datums: 15.05.2020
Statuss: pabeigts

 

 

                   

 

 PAZIŅOJUMS

par zemsliekšņa iepirkuma ”Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana  Dobelē, Keramikas-Gaismas  ielu masīvā“ realizēšanā”(Id.Nr.DŪ-ZI-2020/6/KF) rezultātiem.

 

2020 gada 7.jūlijā

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt līgumu:
AS “ Inspecta Latvia”,reģ. Nr. 40003130421

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:

EUR 11 800,00 (bez PVN)

 

Lēmuma par līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2020. gada 7.jūlijā

 

 

 IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI!

 

2020. gada 15.maijā                         

               

 

UZAICINĀJUMS

dalībai zemsliekšņa iepirkumā Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta«Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā » realizēšanā  (Id.Nr.DŪ-ZI-2020/6/KF)

 

 

Pasūtītājs/zemsliekšņa iepirkuma veicējs:

SIA „DOBELES ŪDENS” , reģ.nr. 451003000470

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701,NUTS kods LV009-3701, interneta vietne: www.dobelesudens.lv ,      

 

Pasūtītāja  kontaktpersona   

Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece, mob.t.28336980, marite.zvejniece@dobele.lv         

 

Zemsliekšņa iepirkuma  priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojumi  atbilstoši    Noteikumu, Tehnisko specifikāciju ,būvprojekta, līguma nosacījumiem   un ievērojot būvnormatīvu prasības .

 

Līguma izpildes termiņš:   12 (divpadsmit) kalendārie mēneši  no pakalpojuma līguma noslēgšanas  dienas  līdz  būvobjekta   pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.

 

 Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija

Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumi ir  pieejami Pasūtītāja interneta vietnē  www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9:00-12:00 un no 13:00-16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 5.jūnijam, plkst. 10:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.     

 

Piedāvājuma iesniegšanas veids, laiks, vieta, piedāvājuma derīguma termiņš: Piedāvājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā iesniedzams līdz 2020.gada 5.jūnijam , plkst. 10:00., iesniedzot  personīgi  vai  elektroniski (atbilstoši normatīvo aktu prasībām ar drošu elektronisko parakstu )kontaktpersonai   vai atsūtot pa pastu  SIA “DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701. Pretendenta  piedāvājumam  jābūt derīgam līdz līguma noslēgšanai ne mazāk kā  vismaz 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa .

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumi