Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Būvuzraudzības pakalpojumi projektam Kaķenieku ciemā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 6.oktobrim, līdz plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2014/08/ERAF
Publicēšanas datums: 19.09.2014
Statuss: pabeigts

Paziņojums par iepirkuma procedūras uzsākšanu

 

projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta

 

Kaķenieku ciemā” ietvaros

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

 

Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

Kontaktpersona: Mārīte Zvejniece, tālr. 28336980, fakss 63721096

 

Investīciju projekta nosaukums:

ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā„ (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/134/002).

 

Iepirkuma procedūra:
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā„ ietvaros.

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Būvdarbu uzraudzības pakalpojumu sniegšana veicot būvuzrauga pienākumus līguma “Būvdarbu veikšana ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūvei projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā„ ietvaros.

 

Paredzamā līgumcena: 5925,00 EUR (bez PVN)

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

 

Līguma izpildes termiņš:

Maksimālais izpildes termiņš – 7 (septiņi) kalendārie mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas datuma (t.s.k. tehnoloģiskā procesa pārtraukums).
Objekts jāizbūvē un jānodod ekspluatācijā līdz  2015.gada 15.jūnijam.

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:
Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 6.oktobrim, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2014.gada 6.oktobrī plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums

 

 

Kopejais logo

 


Paziņojums par iepirkuma procedūras ( Id Nr. DŪ 2014/08/ERAF) rezultātiem.

27.10.2014

Finansējuma saņēmējs:
SIA “Dobeles ūdens”, reģistrācijas nr.45103000470

 

 

Projekts, kura ietvaros tika veikta iepirkumu procedūra:
ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā„ (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/134/002)

 

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības  slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „Firma L4”  reģ.nr. 40003236001

 

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 3950.00 (bez PVN)

 

 

Lēmuma  par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2014. gada 27.oktobrī

 

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu

 

 

Kopejais logo