Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Darbinieku veselības apdrošināšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 23. marts
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr. DŪ-ZI-2020/4
Publicēšanas datums: 09.03.2020
Statuss: pabeigts

Paziņojums par zemsliekšņa iepirkuma “SIA “DOBELES ŪDENS”

darbinieku veselības apdrošināšana”  (Id.Nr.DŪ_ZI_2020/4) rezultātiem

 

 

24.03.2020.

 

Pasūtītājs

SIA “DOBELES ŪDENS”, Reģ. Nr. 45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu

Apdrošināšanas akciju sabiedrības “BALTA”, reģ.Nr.40003049409

 

Pretendenta kopējā gada prēmija līguma darbības laikā

EUR 8 097,50 (bez  PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums

Lēmuma pieņemšanas datums: 2020. gada 24. marts

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu

 

 

Noteikumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā
„SIA „DOBELES ŪDENS” darbinieku veselības apdrošināšana””
(Id.Nr. DŪ-ZI-2020/4)

 

2020. gada 9. marts

 

Pasūtītājs – SIA „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr. LV45103000470,Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tel.nr.  637 25502, Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

 

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:

Juriste Ieva Lukša

Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

 

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts   Veselības apdrošināšanas pakalpojumi saskaņā ar Noteikumu un Tehniskās specifikācijas (A. pielikums) prasībām.

 

 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 200.00 (divi simti euro) par vienu apdrošināmo

 

 

Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta, piedāvājuma derīguma termiņš – Piedāvājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā iesniedzams līdz 2020. gada 23. martam  plkst. 10:00., nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi SIA “DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701. Pretendenta  piedāvājumam  jābūt spēkā vismaz 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumu  dokumentācija – Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija  ir publiski pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums

 

Laboratorijas izmeklējumi

 

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai