Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 6. novembris
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Nr. DŪ 2020/4
Publicēšanas datums: 09.10.2020
Statuss: pabeigts

 

Paziņojums par iepirkuma „Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai”

(ID. Nr. DŪ 2020/4) rezultātiem

 

13.11.2020.

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu

SIA „ASTARTE-NAFTA”, reģ. Nr. 40003276964

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena

EUR 95 435,00 (deviņdesmit pieci tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci euro 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums

2020. gada 13. novembris

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu

 

 

Ieinteresēto piegādātāju ievērībai!

 

Atbildes un skaidrojums par iepirkumu „Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai”,

(ID. Nr. DŪ 2020/4)

 

30.10.2020.

 

Jautājums Nr. 1.:

Nolikuma pielikums C1 tabula paredz, ka degvielas atlaide jānorāda EUR izteiksmē, savukārt nolikuma C4 otrā tabula paredz, ka atlaide jānorāda procentos. Lūgums precizēt kādā izteiksmē jānorāda ir degvielas mazumtirdzniecības atlaide, kas tiks iekļauta līgumā – procentos vai EUR izteiksmē?

 

Skaidrojums Nr.1.:

Nolikuma pielikumā C4 Finanšu piedāvājuma veidne otrajā tabulā degvielas mazumtirdzniecības atlaide, kas tiks iekļauta līgumā ir  jānorāda nevis procentu, bet naudas (EUR) izteiksmē.

 

Jautājums Nr.2.:

Sakarā ar COVID-19 izplatību valstī, vai pastāv iespēja piedāvājumu iesniegt elektroniski uz e-pastu piedāvājumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu?

 

Skaidrojums Nr. 2.:

Nolikuma 6.1.2. punkts nosaka „Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz 2020. gada 6. novembrim, plkst: 10.00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus  iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.  Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums”.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas vārdā

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ieva Lukša

 

 

IEPIRKUMS
„Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai”
(Identifikācijas Nr. DŪ 2020/4)

Pasūtītājs:
SIA „DOBELES ŪDENS”
Reģistrācijas numurs: 451003000470
Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.
Tel.nr.: 637 25502
Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Ieva Lukša
Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

 

Iepirkumu procedūra:  „Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai”

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. DŪ 2020/4

 

Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena: līdz 125 000,00 EUR (bez PVN)

 

Līguma izpildes termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas (vai līdz kopējai paredzamās līguma cenas apguvei) no līguma noslēgšanas dienas.

 

Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas vieta, laiks un kārtība: 2020. gada 6. novembris, plkst: 10.00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojs, Noliktavas iela 5, Dobele, LV 3701

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija: Nolikums

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai