Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Elektroenerģijas iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 30. novembris līdz plkst. 10:00 SIA "DOBELES ŪDENS" biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2017/11
Publicēšanas datums: 30.10.2017
Statuss: pabeigts

 

 

Paziņojums par atklāta konkursa “Elektroenerģijas iegāde” (Id. Nr. DŪ 2017/11) rezultātiem

 

 

 2017. gada 18. decembrī 

 

 

Pasūtītājs – SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Pretendents, kuram  būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu – SIA “Enefit”, reģ. Nr. 4000382404

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena – EUR 100 571,04 (bez  PVN) – elektroenerģijas patēriņš vienā laika zonā

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums- Lēmuma pieņemšanas datums: 2017. gada 15. decembrī.

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības – Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar  zemāko cenu.

 

 

 

 

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI  !

 

 

13.11.2017.

 

 

PAZIŅOJUMS

PAR GROZĪJUMIEM NOLIKUMĀ

 

 

SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470, juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, PAZIŅO, ka atklātā konkursa „Elektroenerģijas iegāde” (ID Nr. DŪ 2017/11) NOLIKUMĀ IR VEIKTI GROZĪJUMI.

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: elektroenerģijas iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju

 

Nolikumā veikto grozījumu īss apraksts: precizēts un papildināts Līguma projekts (Nolikuma B pielikums)

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija: ar Nolikuma grozījumiem var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā “Iepirkumi” vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 30. novembra plkst. 10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

Nolikums (ar grozījumiem no 10.11.2017.)

 

 

 

 

13.11.2017.

 

 

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI

Ar šo sniedzam atbildes uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklātā konkursa

“Elektroenerģijas iegāde” (ID Nr. DŪ 2017/11) nolikumu.

 

 

Skatīt Jautājumi un atbildes

 

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS
PAR ATKLĀTA KONKURSA UZSĀKŠANU
“Elektroenerģijas iegāde”
ID NR. DŪ 2017/11

 

 

 

Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

Kontaktpersona: iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ieva Lukša, tālr. 63725502, fakss 63721096, e-pasta adrese ieva.luksa@dobele.lv

 

Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss “Elektroenerģijas iegāde”

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: elektroenerģijas iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (ar zemāko cenu)

 

Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši

 

Atklāta konkursa nolikums: pieejams SIA “DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 30. novembra plkst. 10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 30. novembris līdz plkst. 10:00 SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2017. gada 30. novembrī plkst. 10:00 SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē

 

Atklāta konkursa nolikums:

Nolikums