Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Elektroenerģijas iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 28. novembris
Iepirkuma identifikācijas Nr.: ID Nr. DŪ 2019/2
Publicēšanas datums: 05.11.2019
Statuss: pabeigts

Paziņojums par atklāta konkursa “Elektroenerģijas iegāde” (Id. Nr. DŪ 2019/2) rezultātiem

 

3.12.2019.

 

  1. Pasūtītājs

         SIA “DOBELES ŪDENS”, Reģ. Nr. 45103000470

 

  1. Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu

         SIA “Enefit”, Reģ. Nr. 40003824046

 

  1. Pretendenta piedāvātā līgumcena par kopējo apjomu 36 (trīsdesmit sešos)  mēnešos

          EUR 172 656, 90 (bez  PVN)

 

  1. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums

          Lēmuma pieņemšanas datums: 2019. gada 03. decembris.

 

  1. Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
    Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

 

 

   
PAZIŅOJUMS

 

PAR ATKLĀTA KONKURSA UZSĀKŠANU

 

“Elektroenerģijas iegāde”

 

ID Nr. DŪ 2019/2

 

 

 

Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

Kontaktpersona: iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ieva Lukša, tālr. 28612902,  e-pasta adrese ieva.luksa@dobele.lv

 

Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss “Elektroenerģijas iegāde”

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: elektroenerģijas iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (ar zemāko cenu)

 

Līguma darbības termiņš: 36 (trīsdesmit seši) mēneši.

 

Atklāta konkursa nolikums: pieejams SIA “DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 28. novembra plkst. 14.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 28. novembris līdz plkst. 14:00 SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2019. gada 28. novembrī plkst. 14:00 SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē

 

Atklāta konkursa nolikums:

Nolikums