Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Elektrolīniju pārcelšana SIA „DOBELES ŪDENS” piederošajam īpašumam Stacijas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 27.aprīlīlis
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr.DŪ-ZI-2021/9
Publicēšanas datums: 13.04.2021
Statuss: pabeigts

 

PAZIŅOJUMS

par zemsliekšņa iepirkuma

“Elektrolīniju pārcelšana SIA „DOBELES ŪDENS” piederošajam īpašumam Stacijas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā”, (Id.Nr.DŪ_ZI_2021/9) rezultātiem

 

28.04.2021.

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA “TALSU SPRIEGUMS”, reģ.nr. 49003000127

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 10 076,94 (bez PVN)

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: Piedāvājums un piedāvātā līgumcena atbilst zemsliekšņa iepirkuma noteikumu prasībām

 

 

 

UZAICINĀJUMS DALĪBAI ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMĀ

„Elektrolīniju pārcelšana SIA „DOBELES ŪDENS” piederošajam īpašumam Stacijas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā”

  (Id.Nr.DŪ-ZI-2021/9)

 

 2021.gada 13. aprīlī

 

Pasūtītājs/zemsliekšņa iepirkuma veicējs: SIA „DOBELES ŪDENS”,  nodokļu maksātāja reģistrācijas  Nr.45103000470, adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV- 3701

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:

Juriste Ieva Lukša

Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv     

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un  tehniskajos jautājumos:

Dainis Miezītis Tel.nr. 29488019, e-pasts: udensvads@dobele.lv   

 

Zemsliekšņa iepirkuma nosaukums: Elektrolīniju pārcelšana SIA „DOBELES ŪDENS” piederošajam īpašumam Stacijas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā”

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts: 

Elektrolīniju pārcelšanas darbi, saskaņā ar Noteikumu un Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām. Objekta adrese: Stacijas iela 5, Dobele, Dobeles novads.

 

Pasūtītājs ir zemsliekšņa iepirkuma veicējs, kurš nodefinē zemsliekšņa iepirkuma galvenās prasības, t.sk. tehniskās prasības. Pasūtītājs nebūs šī zemsliekšņa iepirkuma līgumslēdzējs. Pēc zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas Pretendentam būs nepieciešamas noslēgt līgumu ar AS „Sadales tīkls” par elektrolīnijas pārcelšanu.

 

 Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās.

 

Noteikumos noteiktā kārtībā Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par visu zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.       

 

Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā cenu.        

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija ir publiski pieejama Pasūtītāja tīmekļvietnē www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi

Piedāvājumu iesniegšana: Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2021. gada 27. aprīlim, plkst: 10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus  iesniedzot personīgi, vai elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu ieva.luksa@dobele.lv, vai atsūtot pa pastu.  Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. 

 

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija:

Noteikumi

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

Tehniskā dokumentācija_Stacijas iela 5_Dobele