Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Grīdas atjaunošana darbnīcās ar remontbedri

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr. DŪ-ZI-2022/1
Publicēšanas datums: 01.02.2022
Statuss: pabeigts

PAZIŅOJUMS

par zemsliekšņa iepirkuma

„Grīdas atjaunošana darbnīcās ar remontbedri”, Id.Nr. DŪ-ZI-2022/1  rezultātiem

 

23.02.2022.

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA “Cortto”, reģ.Nr. 43603083781

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 10 261.66 (bez PVN)

 

 

UZAICINĀJUMS DALĪBAI ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMĀ

„Grīdas atjaunošana darbnīcās ar remontbedri”
(Id.Nr. DŪ-ZI-2022/1)

 

2022.gada 1.februārī

 

Pasūtītājs/zemsliekšņa iepirkuma veicējs: SIA „DOBELES ŪDENS”,  nodokļu maksātāja reģistrācijas  Nr.45103000470, adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV- 3701

 

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:

Juriste Ieva Lukša
Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

 

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un  tehniskajos jautājumos:

Inženiertehnisko būvju brigadieris Aigars Bleiva
Tel.nr. 27108571, e-pasts: aigars.bleiva@dobele.lv

 

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts:

Grīdas atjaunošana darbnīcās ar remontbedri, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1 pielikums).

 

Objekta adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads.

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās.

 

Noteikumos noteiktā kārtībā Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par visu zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

 

Līguma izpildes termiņš: 4 (četru) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

 

Paredzamā līgumcena: EUR 11 000, 00 (vienpadsmit tūkstoši euro 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

 

Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā cenu.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 15. februārim, plkst: 10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi, elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

 

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija:

Noteikumi

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

Pielikums_finansu piedavajumam_Tame

4.pielikums_Objekta apsekošanas lapa