Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Identifikācijas Nr. DŪ 2021/1
Publicēšanas datums: 07.05.2021
Statuss: pabeigts

PAZIŅOJUMS

par iepirkuma „Komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”,

(Identifikācijas Nr.  DŪ 2021/1) rezultātiem

 

04.06.2021.

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „Akorda”, reģ. Nr. 40003686472

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 119 290,64 (bez PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2021.gada 4.jūnijs

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS

 

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI

 

2021.gada 14. maijs

 

Iepirkuma komisija sniedz atbildi uz Ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu iepirkumā „Komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” (Id. Nr. DŪ 2021/1).

 

Jautājums:
Kādi pieslēgšanas izmēri ir paredzēti  skaitītājiem DN 15 un DN 20?

 

 

Atbilde:

Izmērus skatīt tabulā:

Skaitītāja izmērs

Garums, mm

Skaitītāja vītnes savienojuma izmērs

DN15

110

3/4″

DN20

190

1″

DN25

260

1 1/4″

Ar cieņu,

Iepirkuma komisija

 

 

 

 

 

IEINTERESĒTO PIEGĀTĀJU IEVĒRĪBAI

 

2021.gada 7.maijs

 

PAZIŅOJUMS

par iepirkuma „Komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”,

(Identifikācijas Nr.  DŪ 2021/1), uzsākšanu

 

Pasūtītājs:

SIA „DOBELES ŪDENS”

Reģistrācijas numurs: 451003000470

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Tel.nr.:  637 25502 

Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

NUTS kods:  LV009  

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Ieva Lukša

Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

 

Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju:

Jānis Jakštis, Tel.nr.: 29254757, e-pasts: janis.jakstis@dobele.lv

 

Informācija par iepirkuma priekšmetu: Pretendentam jānodrošina komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums).

 

Iepirkuma CPV kods: 38421100-3 (ūdens skaitītāji).

 

Paredzamā līgumcena: EUR 130 000,00 (bez PVN).

Pasūtītājs Līguma darbības laikā var neapgūt visu Līgumā paredzēto Līguma summu un apjomu.

Līguma darbības laikā paredzamais komercuzskaites mēraparātu skaits – 1450 gab., Pasūtītājs ir tiesīgs Līguma darbības laikā samazināt apjomu, robežās līdz 10%.

 

Līguma izpildes laiks: 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru Pasūtītājs nosaka, ņemot vērā viszemāko cenu.

 

 Iepirkuma dokumentācija: Iepirkuma dokumentācija ir publiski pieejama Pasūtītāja interneta vietnē www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi, kā arī ar to var iepazīties SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, piedāvājuma atvēršanas diena un laiks, vieta: 2021. gada 31.maijā, plkst.11:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

 

Piedāvājuma derīguma termiņš: Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam iepirkumam ir jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.           

 

 Izsludināšanas datums: 2021. gada 7. maijs  – IUB Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu,  SIA “DOBELES ŪDENS”  interneta vietnē: www.dobelesudens.lv.

 

 

Iepirkuma dokumentācija:

 

NOLIKUMS

Veidnes piedavajuma sagatavosanai