Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve Kaķenieku ciemā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 22.septembrim līdz plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS”, Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles novads, LV 3701. Grozīts: 2014.gada 8.oktobrim līdz plkst.10:00
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2014/06/ERAF
Publicēšanas datums: 20.08.2014
Statuss: pabeigts

Paziņojums par iepirkuma procedūras uzsākšanu

 

Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība

 

Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā„ ietvaros

 

 

Pasūtītājs:

SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470
Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Kontaktpersona: Mārīte Zvejniece, tālr. 28336980, fakss 63721096
Investīciju projekta nosaukums: ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā„ (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/134/002).

 

Iepirkuma procedūra:

Atklāts konkurss ”Būvdarbu veikšana projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā„ ietvaros.

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā„ ietvaros.

 

Paredzamā līgumcena:

līdz 468 265,00 EUR (bez PVN)

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs:

zemākā cena

 

Līguma izpildes termiņš:

Maksimālais izpildes termiņš  – 7 (septiņi) kalendārie mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas datuma (t.s.k. tehnoloģiskā procesa pārtraukums).  Objekts jāizbūvē un jānodod ekspluatācijā līdz  2015.gada 15.jūnijam.

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 22.septembrim, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana:

2014.gada 22.septembrī plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:
  1. Nolikums Kaķenieki
  2. Tāme forma Kaķenieki
  3. Tehniskā dokumentācija
  4. Ieineteresēto piegādātāju protokols Kaķenieki

 


Paziņojums par grozījumiem nolikumā

 

 

11.09.2014.

SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470
Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701,
tālr. 28336980, fakss 63721096 PAZIŅO, ka ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā„ (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/134/002) ietvaros izsludinātās iepirkuma procedūras atklātā konkursa ”Būvdarbu veikšana projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā„ ietvaros (Id. Nr.DŪ 2014/06/ERAF) NOLIKUMĀ IR VEIKTI GROZĪJUMI.

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā„ ietvaros.

 

Nolikumā veikto grozījumu īss apraksts:
Precizētas un papildinātas kvalifikācijas prasības pretendentiem, līguma projekts, iesniedzamā dokumentācija, pagarināts piedāvājuma iesniegšanas termiņš.

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:
Ar nolikuma grozījumiem var iepazīties pasūtītāja mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 8.oktobrim, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

Piedāvājuma iesniegšanas, atvēršanas termiņš: 2014.gada 8.oktobris, plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Grozītais Nolikums

 

 

Kopejais logo


Paziņojums par iepirkuma procedūras  (Id. Nr.DŪ 2014/06/ERAF) rezultātiem

05.11. 2014

Finansējuma saņēmējs:
SIA “Dobeles ūdens”, reģistrācijas nr.45103000470

 

 

Projekts, kura ietvaros tika veikta iepirkumu procedūra:
ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā„ (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/134/002)

 

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības  slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „Būvenergo A” reģ. nr. 43603014154

 

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR  433 985,60   (bez PVN)

 

 

Lēmuma  par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2014. gada 5.novembrī

 

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu

 

 

Kopejais logo