Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Telpu un inženierkomunikāciju izbūves darbi, Objektā – Angārs ar saimniecības telpām, Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 20 . marts
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr. DŪ-ZI-2020/3
Publicēšanas datums: 06.03.2020
Statuss: pabeigts

PAZIŅOJUMS PAR ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMA

Telpu un inženierkomunikāciju izbūves darbi, Objektā – Angārs ar saimniecības telpām, Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads”

(Id.Nr. DŪ-ZI-2020/3)

REZULTĀTIEM

 

25.03.2020.

 

 

Pasūtītājs

SIA “DOBELES ŪDENS”, Reģ. Nr. 45103000470

 

 Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu

SIA “Cortto”, reģ. Nr. 43603083781

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 22821.56 (bez  PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums

Lēmuma pieņemšanas datums: 2020. gada 25. marts

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu

 

 

 

 

 

 

Noteikumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā

Telpu un inženierkomunikāciju izbūves darbi, Objektā – Angārs ar saimniecības telpām, Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads”

(Id.Nr. DŪ-ZI-2020/3)

 

06.03.2020.

 

Pasūtītājs – SIA „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr. LV45103000470,Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tel.nr.  637 25502, Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:

Juriste Ieva Lukša

Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

 

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un  tehniskajos jautājumos:

Inženiertehnisko būvju brigadieris Aigars Bleiva

Tel.nr. 27108571, e-pasts: aigars.bleiva@dobele.lv

 

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts:

Telpu un inženierkomunikāciju izbūves darbi, Objektā – Angārs ar saimniecības telpām, Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, saskaņā ar Noteikumu un Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām.

 

Darbu veikšanas laiks – 3 (mēneši) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.

 

Paredzamā līgumcena – līdz EUR 23 000,00 (bez PVN 21%).

 

Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta, piedāvājuma derīguma termiņš – Piedāvājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā iesniedzams līdz 2020. gada 20. martam  plkst. 10:00., nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi SIA “DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701. Pretendenta  piedāvājumam  jābūt spēkā vismaz 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumu  dokumentācija – Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija  ir publiski pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi.

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumi

Noteikumu pielikumi: