Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ūdenstorņa iekonservēšanas darbi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 16. februāris
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr.DŪ-ZI-2021/1
Publicēšanas datums: 02.02.2021
Statuss: pabeigts

PAZIŅOJUMS PAR ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMA

Ūdenstorņa iekonservešanas darbi

(Id.Nr. DŪ-ZI-2021/1)

REZULTĀTIEM

 

03.03.2021.

 

Pasūtītājs

SIA “DOBELES ŪDENS”, Reģ. Nr. 45103000470  

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu

SIA “Cortto”, reģ. Nr. 43603083781

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 17 376,12 (bez  PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums

Lēmuma pieņemšanas datums: 2021. gada 3. marts

 

Uzaicinājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā
„Ūdenstorņa iekonservēšanas darbi”
(Id.Nr.DŪ-ZI-2021/1)

 

 

2021. gada 2. februāris

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS” Reģistrācijas numurs: 451003000470, Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

 

Jautājumos par zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu un noteikumiem:

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:
Juriste Ieva Lukša, Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un tehniskajos jautājumos:
Inženiertehnisko būvju brigadieris Aigars Bleiva
Tel.nr. 27108571, e-pasts: aigars.bleiva@dobele.lv

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts: Ūdenstorņa (kadastra Nr.4601 004 7807) iekonservēšanas darbi, saskaņā ar Noteikumu un Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām.
Ūdenstorņa ietilpība – 200 m3.
Objekta adrese: Stacijas iela 5, Dobele, Dobeles novads.

 

Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā cenu.

 

Darbu veikšanas laiks: 2 (divi) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.

 

Paredzamā līguma summa: līdz EUR 10 000,00 (bez PVN 21%).

 

Piedāvājuma iesniegšanas veids un kārtība: Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2021. gada 16. februārim, plkst: 10:00, SIA„DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi, elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, vai atsūtot pa pastu. 

 

Noteikumi

Tāmes finanšu piedāvājuma sagatavošanai

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai