Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Vieglā automobiļa iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 1.jūnijs
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr. DŪ_ZI_2020/10
Publicēšanas datums: 15.05.2020
Statuss: pabeigts

Paziņojums par zemsliekšņa iepirkuma „Vieglā automobiļa iegāde”
(Id.Nr. DŪ_ZI_2020/10) rezultātiem

 

2020. gada  2.jūnijs

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470 

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt līgumu: SIA “Green Motors”, reģ. Nr. 40203013086  

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 16 447,19 (bez  PVN)

 

Lēmuma par līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2020. gada 2. jūnijs

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: Piedāvājums ar zemāko cenu, kas atbilst zemsliekšņa iepirkuma noteikumu prasībām

 

 

 

Noteikumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā
„Vieglā automobiļa iegāde”
(Id.Nr. DŪ_ZI_2020/10)

 

2020.gada 15. maijs

 

Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

Kontaktpersona: Juriste Ieva Lukša, Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv 

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un tehniskajos jautājumos: Transporta pārraugs Zigmārs Baķis, Tālr.nr.: 26810804, e-pasts: zigmars.bakis@dobele.lv

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets: Vieglā automobiļa iegāde atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un citām Noteikumos Pasūtītāja noteiktajām prasībām

 

Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā cenu.

 

Līguma izpildes termiņš: ne ilgāk kā 1 (viens) kalendārais mēnesis no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža.

 

Paredzamā līguma summa: līdz 16 500.00 EUR (Bez PVN)

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumi: pieejami SIA “DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 1.jūnijs plkst. 10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 1.jūnijs līdz plkst. 10:00 SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē

 

 

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumi:

Noteikumi

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai