Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Darbinieku veselības apdrošināšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr. DŪ-ZI-2024/1
Publicēšanas datums: 14.02.2024
Statuss: pabeigts

Paziņojums par zemsliekšņa iepirkuma “SIA “DOBELES ŪDENS”

darbinieku veselības apdrošināšana”  (Id.Nr.DŪ-ZI-2024/1) rezultātiem 

 

 

2024.gada 26. marts

 

Pasūtītājs

SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470 

 

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana:

Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTA”, reģ.Nr.40003049409

Pretendenta piedāvājums atbilst zemsliekšņa iepirkuma Noteikumos noteiktajām prasībām, ir atbilstošs tehniskajā specifikācijā norādītajam prasībām.

 

Pretendenta kopējā gada prēmija līguma darbības laikā:

EUR 17 319,50 (bez  PVN)

 

 

 

Uzaicinājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā
„SIA „DOBELES ŪDENS” darbinieku veselības apdrošināšana”
(Id.Nr. DŪ-ZI-2024/1)

 

 2024. gada 14.februāris

 

Pasūtītājs – SIA „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr. LV45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tel.nr.  637 25502, Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

 

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:

Jurists Uldis Bārs

Tel.nr.: 29720517, e-pasts: Uldis.Bars@dobele.lv

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts – Veselības apdrošināšanas pakalpojumi saskaņā ar Noteikumu un Tehniskās specifikācijas
(A. pielikums) prasībām, CPV kods 66512200-4.

 

Paredzamā līgumcena tiek noteikta –  Paredzamā līgumcena tiek noteikta –  250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro 00 centi) par 1 (vienu) apdrošināmo personu.

Iesniegtais Piedāvājums, kas atbildīs Pasūtītāja prasībām, bet, kura līgumcena pārsniegs Pasūtītāja paredzamo līgumcenu netiks noraidīts. Pasūtītājs par to lems  atbilstoši finanšu iespējām.

 

Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta, piedāvājuma derīguma termiņš – Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2024. gada 14.martam, plkst: 10:00, SIA “DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi, elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

 

Izsludināšanas datums 2024. gada 14.februāris  – IUB Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu. SIA “DOBELES ŪDENS” interneta vietnē 2024. gada 14.februāris.

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumu  dokumentācija – Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija  ir publiski pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi/izsoles.

 

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija: 

Noteikumi (KONSOLIDĒTI)

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

laboratorijas_izmeklejumi_1.pielikums