Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Būvprojekta«Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē,Keramikas- Gaismas ielu masīvā » izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi »

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ-TI-2019/5/KF
Publicēšanas datums: 05.04.2019
Statuss: pabeigts

 

  Paziņojums   par  tirgus izpētes   

Būvprojekta «Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-

Gaismas ielu masīvā » izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi »

(Id.Nr. DŪ-TI-2019/5/KF) rezultātiem

 

 

2019 gada 16.maijā

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt līgumu:
SIA „Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 22 780.00 (bez PVN)

 

 Lēmuma par līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2019. gada 15. maijā

 

 Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst tirgus izpētes noteikumu  prasībām

 

 

 

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI!

 

 

   Uzaicinājums dalībai tirgus izpētē  

Būvprojekta«Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē,Keramikas-

Gaismas ielu masīvā » izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi »

(Id.Nr. DŪ-TI-2019/5/KF)

 

 

2019. gada 5.aprīlī

 

 

Pasūtītājs – SIA”DOBELES ŪDENS”,reģ.nr.45103000470, adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, Latvija, LV-3701

 

 

Pasūtītāja  kontaktpersona – Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece, mob.t.28336980, marite.zvejniece@dobele.lv

 

Tirgus izpētes  priekšmets – Būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi saskaņā ar Tirgus izpētes noteikumu nosacījumiem.

 

Līgumu izpildes termiņš – Būvprojekta maksimālais izstrādes  izpildes termiņš – 28 (divdesmit astoņas) kalendārās  nedēļas no  projektēšanas līguma parakstīšanas dienas. Autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšanas termiņš ~12(divpadsmit) kalendārās   nedēļas no būvdarbu  līguma parakstīšanas dienas.    

 

 

Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta, piedāvājuma derīguma termiņš – Piedāvājums dalībai tirgus izpētē iesniedzams līdz 2019.gada 26.  aprīlim  plkst. 10:00., nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi SIA “DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701.

Pretendenta  piedāvājumam  jābūt spēkā vismaz 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.                

 

 

Tirgus izpētes noteikumu  dokumentācija – Tirgus izpētes dokumentācija  ir publiski pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi .

 

 

Tirgus izpētes noteikumi

Pielikums nr. 1

Pielikums nr. 2