Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta«Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 3.aprīlis
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr.DŪ-ZI-2020/5/KF
Publicēšanas datums: 18.03.2020
Statuss: pārtraukts

 

               

    IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI!

 

 2020. gada 18.martā                                                                                                                                              

 

 

UZAICINĀJUMS 

dalībai zemsliekšņa iepirkumā Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta«Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā » realizēšanā  (Id.Nr.DŪ-ZI-2020/5/KF)

 

 

 

Pasūtītājs/zemsliekšņa iepirkuma veicējs:

SIA „DOBELES ŪDENS” , reģ.nr. 451003000470

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701,NUTS kods LV009-3701, interneta vietne: www.dobelesudens.lv ,   

 

Pasūtītāja  kontaktpersona:  

Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece, mob.t.28336980, marite.zvejniece@dobele.lv       

 

Zemsliekšņa iepirkuma  priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojumi  atbilstoši    Noteikumu, Tehniskās specifikācijas (A pielikums) un ievērojot būvnormatīvu prasības

 

Līguma izpildes termiņš:   12 (divpadsmit) kalendārie mēneši  no būvdarbu līguma noslēgšanas  dienas  līdz  būvobjekta   pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.

 

 Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija:

Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumi ir  pieejami Pasūtītāja interneta vietnē  www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9:00-12:00 un no 13:00-16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 3.aprīļa  plkst. 10:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.     

Piedāvājuma iesniegšanas veids, laiks, vieta, piedāvājuma derīguma termiņš:

Piedāvājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā iesniedzams līdz 2020.gada 3.aprīlim, plkst. 10:00., iesniedzot  personīgi  vai  elektroniski (atbilstoši normatīvo aktu prasībām ar drošu elektronisko parakstu )kontaktpersonai   vai atsūtot pa pastu  SIA “DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701.

Pretendenta  piedāvājumam  jābūt derīgam līdz līguma noslēgšanai ne mazāk kā  vismaz 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa .

 

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumi

 

 

 

Paziņojums par zemsliekšņa iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi  būvprojekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas
Gaismas ielu masīvā” ietvaros (Id.Nr.DŪ-ZI-2020/5/KF ) pārtraukšanu.

 

09.04.2020 .

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 Lēmuma pieņemšanas datums:

  1. gada 9.aprīlis

 Zemsliekšņa iepirkums „Būvuzraudzības pakalpojumi  būvprojekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas Gaismas ielu masīvā” ietvaros (Id.Nr.DŪ-ZI-2020/5/KF ) tiek  pārtraukts, jo ir nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma dokumentācijā.