Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Darbinieku veselības apdrošināšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr. DŪ-ZI-2022/3
Publicēšanas datums: 09.03.2022
Statuss: pabeigts

 

Paziņojums par zemsliekšņa iepirkuma “SIA “DOBELES ŪDENS”

darbinieku veselības apdrošināšana”  (Id.Nr.DŪ-ZI-2022/3) rezultātiem 

 

 

2022.gada 25. marts 

 

Pasūtītājs

SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470 

 

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana:

Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTA”, reģ.Nr.40003049409

Pretendenta piedāvājums atbilst zemsliekšņa iepirkuma Noteikumos noteiktajām prasībām, ir atbilstošs tehniskajā specifikācijā norādītajam, un ir piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

 

Pretendenta kopējā gada prēmija līguma darbības laikā:

EUR 7 998,00 (bez  PVN)

 

 

 

 

Uzaicinājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā
„SIA „DOBELES ŪDENS” darbinieku veselības apdrošināšana”
(Id.Nr. DŪ-ZI-2022/3)

 

 2022. gada 9. marts

 

Pasūtītājs – SIA „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr. LV45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tel.nr.  637 25502, Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

 

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:

Juriste Ieva Lukša

Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts   Veselības apdrošināšanas pakalpojumi saskaņā ar Noteikumu un Tehniskās specifikācijas (A. pielikums) prasībām.

 

Paredzamā līgumcena tiek noteikta –  200,00 EUR (divi simti euro 00 centi) par 1 (vienu) apdrošināmo personu.   

Iesniegtais Piedāvājums, kas atbildīs Pasūtītāja prasībām, bet, kura līgumcena pārsniegs Pasūtītāja paredzamo līgumcenu netiks noraidīts. Pasūtītājs par to lems  atbilstoši finanšu iespējām.

 

Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta, piedāvājuma derīguma termiņš – Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 23. martam, plkst: 10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi, elektroniski uz e-pasta adresi ieva.luksa@dobele.lv, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

 

Izsludināšanas datums 2022. gada 9. marts  – IUB Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu. SIA “DOBELES ŪDENS” interneta vietnē 2022. gada 9. marts.  

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumu  dokumentācija – Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija  ir publiski pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi/izsoles.

 

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija: 

Noteikumi

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

laboratorijas_izmeklejumi_1.pielikums