Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 20.februārim, līdz plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701 Grozīts: 2015. gada 27. februārim, līdz plkst. 14.00
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2015/01
Publicēšanas datums: 04.02.2015
Statuss: pabeigts

Paziņojums par iepirkuma procedūras

 

 

“SIA “DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā”

 

 

ID. Nr. DŪ 2015/1 uzsākšanu

 

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

 
Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 fakss – 63721096, telefons – 63725502

 

Kontaktpersona:
Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma dokumentiem:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja   Sanita Bēma, tālrunis: 63725502

 

 

Iepirkuma procedūras nosaukums:
“SIA “DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā”

 

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana SIA “DOBELES ŪDENS” objektos Dobeles novadā, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un līguma nosacījumiem.

 

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: Piedāvājums ar viszemāko cenu

 

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem SIA “DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv (sadaļā iepirkumi).
Dokumentācija pieejama  arī  SIA „DOBELES ŪDENS”  biroja telpās, Noliktavas ielā 5, (2.stāvs), Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-17.00, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 20.februārim, plkst.10.00.,  iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

 

 

Piedāvājuma atvēršanas termiņš:  2015.gada 20.februāris  plkst.10:00,
SIA „DOBELES ŪDENS”, Noliktavas ielā 5, (2.stāvs), Dobelē biroja telpās,  Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles novads.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

  1. Nolikums
  2. Elektroierīču uzskaitījums (2. pielikums)
  3. Objekta atrašanās vieta (3. pielikums)
  4. Objektu atrašanās vietas apskatāmas kartē: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zaIK6_OLNcZk.kusl8d0nRaxg

 


Paziņojuma par Iepirkuma procedūras grozījumiem Nr. 1

 

 

ID. NR. DŪ 2015/01

 

 

17.02.2015.

 

 

SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr. 45103000470, adrese: Noliktavas iela 5 Dobele, Dobeles novads, LV3701, tālr.  63725502, fax. 63721096 PAZIŅO, ka izsludinātās iepirkuma  procedūras “SIA “DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā” (Id.nr. DŪ 2015/01)  Nolikumā 16.02.2015. ir veikti grozījumi.

 
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana SIA “DOBELES ŪDENS” objektos Dobeles novadā, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un līguma nosacījumiem.

 
Nolikumā  izdarīto grozījumu īss apraksts:
Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

 

 

Iepirkumu procedūras  dokumentācija:
Ar nolikuma grozījumiem var iepazīties  SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā  līdz 2015.gada  27.februārim, plkst.14.00.

 

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2015.gada 27.februārī, plkst.14.00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV – 3701

 

 

Nolikuma grozījumi ( Grozījumi Nr.1 ).

 

 


Paziņojuma par Iepirkuma procedūras grozījumiem Nr. 2

 

 

ID. NR. DŪ 2015/01

 

20.02.2015.

 

SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr. 45103000470, adrese: Noliktavas iela 5 Dobele, Dobeles novads, LV3701, tālr.  63725502, fax. 63721096 PAZIŅO, ka izsludinātās iepirkuma  procedūras “SIA “DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā” (Id.nr. DŪ 2015/01)  Nolikumā 20.02.2015. ir veikti grozījumi.

 
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana SIA “DOBELES ŪDENS” objektos Dobeles novadā, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un līguma nosacījumiem.

 

 

Nolikumā  izdarīto grozījumu īss apraksts:
Pretendenta kvalifikācijas prasības, iesniedzamie dokumenti, tehniskajā specifikācijā – darba apraksts, Pretendenta profesionālās pieredzes apraksts (4. pielikums).

 

 

Iepirkumu procedūras  dokumentācija:
Ar nolikuma grozījumiem var iepazīties  SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā  līdz 2015.gada  27.februārim, plkst.14.00.

 

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 27.februārim, līdz plkst. 14.00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV – 3701

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2015.gada 27.februārī, plkst.14.00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV – 3701

 

 

Nolikuma grozījumi Grozījumi Nr. 2

 

 


 

 

Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem

 

 

ID. NR. DŪ 2015/01

 

 

16.03.2015.

Finansējuma saņēmējs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības  slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „J.E.F.” reģ. Nr. 48503004386

 

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 18000.00 (bez PVN)

 
Lēmuma  par iepirkuma  līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2015. gada 16.martā

 
Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.