Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Iepirkums “Būvdarbu veikšana būvprojekta «Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielas masīvā” ietvaros (ID Nr. DŪ 2020/02/KF)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 15.maijs, plkst.10:00
Iepirkuma identifikācijas Nr.: ID Nr. DŪ 2020/02/KF
Publicēšanas datums: 09.04.2020
Statuss: pabeigts

 

   IEINTERESĒTO PIEGĀTĀJU IEVĒRĪBAI!

2020.gada 9.aprīlis

PAZIŅOJUMS

 

par iepirkuma “Būvdarbu veikšana būvprojekta «Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielas masīvā” ietvaros” uzsākšanu.

ID Nr. DŪ 2020/02/KF

 

Iepirkuma pasūtītājs/ organizētājs – SIA ”DOBELES ŪDENS”, reģ.nr.45103000470, adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, Latvija, LV-3701

 

 Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju: – Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece, mob.t.28336980, marite.zvejniece@dobele.lv

 

Iepirkuma nosaukums: Būvdarbu veikšana būvprojekta «Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas -Gaismas ielas masīvā” ietvaros”   

                                                                                                                        

Iepirkuma  priekšmets – Ārējo kanalizācijas inženiertīklu un kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā Būvdarbi veicami atbilstoši Dobeles novada pašvaldības būvatļaujas
Nr.BIS-BV-4.2-2019-451(8.3/57), Iepirkuma Nolikuma, Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un būvprojektam ”Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā” (B pielikums) nosacījumiem.

 

 Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra atbilstoši IUB 2019.gada 25.novembra “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.”  Iepirkuma procedūra tiek veikta Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība“ 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojuma kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas”, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā investīciju projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana  Dobeles aglomerācijā, II kārta” (5.3.1.0/16/I/007) ietvaros.

 

 Iepirkuma līgums  – Būvdarbi ārējo kanalizācijas inženiertīklu un kanalizācijas sūkņu staciju izbūvē .

 

Izpildes termiņš 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma  parakstīšanas dienas  (t.sk tehnoloģiskā procesa pārtraukums).

Paredzamā līgumcena (bez PVN) līdz 509 700.00 EUR  

 

 Iepirkuma nomenklatūras galvenais kods: CPV kods – 45000000-7;   papildus kods 4520000-9  Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru Pasūtītājs nosaka, ņemot vērā viszemāko cenu.

 

 Iepirkuma dokumentācija: Iepirkuma dokumentācija ir publiski pieejama Pasūtītāja interneta vietnē www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi, kā arī ar to var iepazīties SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

 Iesniegto piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 15.maijā, plkst.10:00., SIA “DOBELES ŪDENS”, 2.stāva apspriežu zālē, Noliktavas ielā 5, Dobelē. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

 

 Piedāvājuma derīguma termiņš – Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam iepirkumam ir jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas
termiņa.           

 

 Būvniecības vietas apskates sanāksme: 2020.gada 30.aprīlī , plkst.10.00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē. 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, piedāvājuma atvēršanas diena un laiks, vieta: 2020.gada 15.maijā , plkst.10:00,   SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

 Izsludināšanas datums: 2020.gada 9.aprīlis  – IUB Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu. SIA “DOBELES ŪDENS”  interneta vietnē 2020.gada 9.aprīlis  

 

 Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums

Nolikuma pielikumi:

 

  • B pielikums Būvprojekta dokumentācija

I sējums (zip)
III sējums (zip)
IV sējums (zip)

 

 

PAZIŅOJUMS

Ieinteresēto piegādātāju ievērībai

 

 

2020.gada 24.aprīlis

 

1)      Iepirkumu komisijas atbildes un skaidrojumi  uz  Ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par iepirkumu “Būvdarbu veikšana būvprojekta ”Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā” ietvaros (ID Nr. DŪ 2020/02/KF) 

 

Atbildes un skaidrojumi

 

 

2)      Aktualizēti   Nolikuma C pielikuma Līguma projekta  pielikumi 

 

Pielikumi

 

 

PAZIŅOJUMS

Ieinteresēto piegādātāju ievērībai

 

2020. gada 29. aprīlis

 

Skaidrojums par iepirkuma nomenklatūras (CPV) galveno kodu 

 

Iepirkuma “Būvdarbu veikšana būvprojekta ”Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā” ietvaros Nolikuma 1.7.3. punktā galvenais CPV kods: 45000000-7; papildus kods 45200000-9 pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi.

 

 

Iepirkumu komisija

 

 

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSMES PROTOKOLS

 

2020.gada 30.aprīlis

 

 

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols

 

 

PAZIŅOJUMS

par iepirkuma “ Būvdarbu veikšana būvprojekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā” ietvaros”

rezultātiem (ID Nr. DŪ 2020/02/KF)

 

 

2020.gada 29.jūnijā

 

 

Iepirkuma pasūtītājs/ organizētājs :

 SIA ”DOBELES ŪDENS”, reģ.nr.45103000470, adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701,Latvija , NUTS kods:  LV009.                                        

Kontaktpersona:projektu vadītāja Mārīte Zvejniece, mob.t.28336980, marite.zvejniece@dobele.lv. ,pasūtītāja elektroniskā pasta adrese  dobelesudens@dobele.lv,vispārējā interneta adrese www.dobelesudens.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:  ID Nr. DŪ 2020/02/KF.                                                  

 

Iepirkuma nosaukums:

Būvdarbu veikšana būvprojekta «Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas -Gaismas ielas masīvā” ietvaros”.

 

Līgums:

Būvdarbi ārējo kanalizācijas inženiertīklu un kanalizācijas sūkņu staciju izbūvē darbības programmas“Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojuma kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas”, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta investīciju projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta”(5.3.1.0/16/I/007) ietvaros.                                                                                                    

 

Iepirkuma nomenklatūras galvenais kods:

CPV kods – 45000000-7; papildus kods 4520000-9Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi.

 

Informāciju par uzvarētāju:

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „ĢL Konsultants”, reģ. nr. 40103242818, Venstpils iela 53-1,Rīga,LV-1046,Latvija.

 

Līgumcena(bez PVN): EUR 417 999,96 

Plānotais iepirkuma līguma noslēgšanas datums:  2020.gada 7.jūlijs.

 

Iepirkumu komisijas lēmuma  par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:  2020.gada 26. jūnijs.

 

 Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:

Iepirkuma Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar  viszemāko cenu.