Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Saules elektrostaciju izbūve Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ-ZI-2022-02/ERAF
Publicēšanas datums: 09.03.2022
Statuss: pabeigts


     

            Projekts “Atjaunojamos energoresursus izmantojošu elektroenerģiju ražojošu iekārtu iegāde un   uzstādīšana Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā (Nr.4.2.2.0//A/013)                                                                          

 

PAZIŅOJUMS

par noslēgto līgumu zemsliekšņa iepirkuma «Saules elektrostaciju izbūve Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā » (Id.Nr. DŪ -ZI-2022-02/ERAF) ietvaros  

                  

 

2022.gada 25. aprīlis  

 

 

Pasūtītājs

SIA «DOBELES ŪDENS», reģ. Nr. 45103000470 

 

Pretendents:

SIA «TESLA», reģ.Nr.40003921869

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:

EUR 108 142.86 (bez PVN)

 

Līguma noslēgšanas datums:

2022.gada 25. aprīlis

 

 

 

 

UZAICINĀJUMS

dalībai zemsliekšņa iepirkumā «Saules elektrostaciju izbūve Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā » (Id Nr. DŪ-ZI-2022-02/ERAF)

 

2022.gada 9.martā

 

Pasūtītājs/zemsliekšņa iepirkuma veicējs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr.45103000470, adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV- 3701

 

Kontaktpersona par  zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju: Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece, tel.nr. 28336980, e-pasts: marite.zvejniece@dobele.lv  .

Jautājumos par zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu (t.sk.par objektu apsekošanu) inženiertehnisko komunikāciju piesaistes speciālists Kārlis Ansons, tel.nr.: 28319673, e-pasts: karlis.ansons@dobele.lv

 

Zemsliekšņa iepirkuma nosaukums: Saules elektrostaciju izbūve Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā.

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts: Saules elektrostaciju izbūve divu ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu energoapgādei, ts.k. ūdens atdzelžošanas stacijā ”Pīlēni” Krimūnu pagastā un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs “Krīgeri” Bērzes pagastā, Dobeles novadā. Saules elektrostacijas  jāizbūvē atbilstoši būvniecības ieceru dokumentācijai, ievērojot Pasūtītāja prasības zemsliekšņa iepirkuma noteikumos

 

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 45000000-7 – Celtniecības darbi, papildus CPV kodi: 09331000-8 Saules bateriju paneļi, 09331200-0 Saules fotoelementu moduļi, 45310000-3 Elektrības vadu instalācijas

 

Iepirkuma līguma izpildes vietas:

Dobeles novada Bērzes pagasta “Krīgeri”, LV-3732  

 Dobeles novada Krimūnu pagasta “Pīlēni”, LV-3701

 NUTS LV009.

 

Līguma izpildes termiņš: ~10 (desmit kalendārie) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, objekti jāizbūvē un jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz 2023.gada 30. aprīlim.

 

Plānotais līguma noslēgšanas termiņš: ~ 2022.gada jūnijs  

 

Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā cenu.

 

Paredzamā līgumcena: (bez pievienotās vērtības nodokļa) līdz 82 500,00 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši pieci simti euro 00 centi).

 

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija ir publiski pieejama Pasūtītāja tīmekļvietnē www.dobelesudens.lv sadaļā- Iepirkumi/Izsoles.

 

Piedāvājumu iesniegšana: Ieinteresētie Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 31. martam, plkst: 10:00, SIA “DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai elektroniski (atbilstoši normatīvo aktu prasībām ar drošu elektronisko parakstu) vai atsūtot pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.

 

Piedāvājuma derīguma termiņš: Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz būvdarbu līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

 

 Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija:

 

NOTEIKUMI

D 9.1.pielikums TĀMES Finansu piedavajuma sagatavosanai zemslieksna iepirkuma DU-ZI-2022-02-ERAF

C pielikums Liguma projekts

D pielikums Veidnes piedavajuma sagatavosanai

 

Notekūdeņu attīrīšanas ietaises “Krīgeri” dokumentācija: (kadastrs – 46520050278)

Atzime_par_ieceres_akceptu_Krigeri

Paskaidrojuma_raksts Krigeri

A pielikuma Tehniskā specifikācijas 2 pielikums Darbu un materialu apjomi SES 2 Krigeri

Atbilstību sertifikāti

Atzinums par solāro paneļu iespēju uzstādīt uz esošā dūņu rezervuāra jumta konstrukcijas

Buvvaldes_lemums_par_izmainam_vienkarsota_iecere_Krigeri

ELT-1-3 ELT daļa – 12-04-krigeri-4652-izpete

ELT-1-3 ELT daļa – atbilstibas-sertifikati

ELT-1-3 ELT daļa – plans-krigeri

 

 

Ūdens atdzelžošanas stacija ”Pīlēni” dokumentācija: (kadastrs – 4672001013)

A pielikuma Tehniskā specifikacijas 

Buvvaldes_atzime_par_ieceres_akceptu_UAS_Pileni

ELT-1-2 ELT daļa – 10-25-pileni-4672-r-tp

ELT-1-2 ELT daļa – plans-pileni-rev2

Paskaidrojuma_raksts SES 1 Pīleni Krimunu pagasta Dobeles novads

SA-1-1 Atbilstību sertifikāti – atbilstibas-sertifikati