Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ūdensvada izbūve ar beztranšeju iebūves metodi Dobeles novada Auru pagasta Ķirpēnu ciemā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2016.gada 26.oktobrim plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2016/10
Publicēšanas datums: 11.10.2016
Statuss: pabeigts

Paziņojums par atklāta konkursa

 

„ Ūdensvada izbūve ar beztranšeju iebūves metodi Dobeles novada Auru pagasta Ķirpēnu ciemā  ”

 

(Identif.nr.  DŪ  2016/10) rezultātiem.

 

03.10.2016.

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „Delpro ”, reģ. Nr. 40103183622

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 14 238.00 (bez PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2016. gada 3. novembrī

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras

 

iepirkuma procedūras – atklāts konkurss “Ūdensvada izbūve ar beztranšeju iebūves metodi Dobeles novada Auru
 
pagasta Ķirpēnu ciemā” uzsākšanu  (Id.Nr.DŪ 2016/10)

 

 

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470, Noliktavas iela 5 , Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Sanita Bēma, tālr. 26742378, fakss 63721096, sanita.bema@dobele.lv

Iepirkuma procedūras nosaukums:

Ūdensvada izbūve ar beztranšeju iebūves metodi Dobeles novada Auru pagasta Ķirpēnu ciemā

 

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Ūdensvada izbūve ar beztranšeju iebūves metodi Dobeles novada Auru pagasta Ķirpēnu ciemā, ievērojot Tehnisko  specifikāciju prasības.  

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

Līguma izpildes termiņš:

Maksimālais izpildes termiņš darbu veikšanai –1 (viens) kalendārais mēnesis

 

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija publiski pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi , kā arī SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 26.oktobrim, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2016.gada 26.oktobrī plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

 

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums Kirpeni (Papildināts 12.10.2016.)

Pielikums Nr.1 Tāme Ķirpēni (Papildināts 12.10.2016.)

Tehniskā dokumentācija (B pielikums):

ar_plans1-1; ar_plans2; garenprofils1; garenprofils2; garenprofils3; garenprofils4; garenprofils5; garenprofils6