Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Universālais traktors New Holland B115c

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
Publicēšanas datums: 06.09.2022
Statuss: pārtraukts

 Paziņojums par izsoles pārtraukšanu

 

2022.gada 21.septembrī

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr.45103000470

 

Lēmuma pieņemšanas datums:

2022.gada 21.septembris

Kustamās mantas, universālā traktora New Holland B115c, izsole tika pārtraukta, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. 

 

 

SIA „DOBELES ŪDENS”

Paziņojums par mutisko izsoli

 

 

2022.gada 6.septembrī

 

Izsolāmā manta: Universālais traktors New Holland B115c, valsts Nr. T8169LH, šasijas Nr. FNHB115CNEHH01400 ar fiksētām 6670 motor stundām.

 

Izsoles norises sākuma laiks: 2022. gada 21. septembris plkst. 11:00.

 

Izsoles norises vieta: SIA “DOBELES ŪDENS” Noliktavas iela 5, Dobelē, LV – 3701, 2.stāvā, apspriežu telpā.

 

Reģistrēto izsoles dalībnieku reģistrācija izsolei un numuru izsniegšana: 2022. gada 21. septembris no plkst. 10:00 līdz plkst. 10:45. SIA “DOBELES ŪDENS” Noliktavas iela 5, Dobelē, LV – 3701, 2.stāvā.

 

Izsoles nosacītā kopējā sākumcena: Sākumcena (nosacītā cena) ir 48 000,00 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši euro 00 centi), tai skaitā PVN, ar  nodrošinājumu 10%, apmērā no izsolāmās mantas nosacītās (kopējās) summas – 4 800,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti euro 00 centi).

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties:  SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv (sadaļā iepirkumi/izsoles). Kontaktpersona par izsoles noteikumiem Izsoles komisijas priekšsēdētāja Ieva Lukša mob.tālr. 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

 

Ar universālā traktora stāvokli var iepazīties iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu Transporta pārraugu Zigmāru Baķi mob.tālr. 26810804, e-pasts: zigmars.bakis@dobele.lv

 

Izsoles noteikumi

1.pielikums_Pieteikums dalībai izsolē

2.pielikums_Līguma projekts