Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Par mums

SIA “DOBELES ŪDENS” ir Dobeles novada pašvaldības izveidota kapitālsabiedrība, kas nodrošina Dobeles novada iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Balstoties uz SIA “DOBELES ŪDENS” un Dobeles novada pašvaldības noslēgto deleģēšanas līgumu, esam  vienīgie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji Dobeles novada teritorijā līdz 2025. gadam. Uzņēmuma pamatdarbība ir ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, kā arī notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Papildus veicam lietus kanalizācijas un publiskās infrastruktūras uzturēšanu, kā arī citus PAKALPOJUMUS.

 

MISIJA

 

Organizēt un īstenot sakārtotu ūdenssaimniecības infrastruktūras vidi Dobeles novada teritorijā.

 

VĪZIJA

 

Mūsdienīgs un atvērts uzņēmums, kas nodrošina visus iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus ar kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Dobeles novada teritorijā.

 

Uzņēmuma darbības raksturojums

 

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojuma regulēšanas komisijas piešķirto licenci NR. U10004/3, SIA “DOBELES ŪDENS” savus pamatdarbības pakalpojumus ir tiesīgs sniegt visā Dobeles novadā, kurā ietilpst Dobeles pilsēta un Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes pagasti. Apkalpojamās teritorijas izvietotas Lielupes baseina apgabalā, kuram ir apstiprināts apsaimniekošanas plāns ar mērķi uzlabot virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, veicinot to ilgtspējīgu attīstību.

Pamatojoties uz 2022.gada 29.decembra Dobeles novada domes lēmumu Nr.604/21 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, sākot ar 2023.gada 1.aprīli SIA “DOBELES ŪDENS” apsaimnieko arī Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu pagastu.

 

 

Dobeles novadā darbojas:

 

 • 21 ūdens sagatavošanas iekārtas;
 • 16 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;
 • 33 artēziskās akas;
 • 23 kanalizācijas sūkņu stacijas.

 

 

 Kopējais tīklu garums Dobeles novada teritorijā:

 

 • ūdensapgādes tīkli – 115.95 km;
 • sadzīves kanalizācijas tīkli – 129,07 km.

 

Papildus PAKALPOJUMUS SIA “DOBELES ŪDENS” sniedz plašākā teritorijā – Dobeles novadā un ārpus tā.

 

 

Attīstības mērķi

 

Uzņēmuma attīstības mērķi saskaņā ar Vidēja termiņa darbības stratēģija 2015. – 2020. gadam

 

 • Nodrošināt Dobeles novadā kvalitatīvus ūdens un kanalizācijas pakalpojumus ar ekonomiski pamatotiem tarifiem gan fiziskām, gan juridiskām personām.
 • Attīstīt ūdenssaimniecības infrastruktūru un lietus ūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūru Dobeles novadā.
 • Tehnoloģiski efektīvu un kvalitatīvu pilna cikla ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana.
 • Ilgtspējīgu ūdenssaimniecības sistēmu veidošana un pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana.

 

 

 Īss ieskats vēsturē

 

Par SIA “DOBELES ŪDENS” izveidošanas brīdi var uzskatīt 1991. gadu, kad tika nodibināts Dobeles rajona ūdensvada un kanalizācijas saimniecības pārvalde, kura sāka sniegt ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumus. Uzņēmuma juridiskā adrese bija Tirgus laukums 4, Dobele, kurā atradās gan uzņēmuma birojs, gan tehniskā daļa. 1996. gada decembrī uzņēmums tika pārdēvēts par Dobeles pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Ūdensvads un kanalizācija” un sakarā ar uzņēmuma darbības paplašināšanos, tehniskā daļa tika pārcelta uz Noliktavas ielu 5. Ar nosaukumu Dobeles pilsētas pašvaldības SIA “DOBELES ŪDENS” uzņēmums tika iekļauts komercreģistrā 2004. gada septembrī. Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu 2009. gadā augustā par uzņēmuma 100% kapitāldaļu turētāju kļuva Dobeles novada pašvaldība un uzņēmums tika pārreģistrēts komercreģistrā ar nosaukumu  SIA “DOBELES ŪDENS”. 2011. gadā nogalē tika uzsākts Noliktavas ielas 5 telpu remonts, lai būtu iespējams savienot uzņēmuma administrāciju un tehnisko daļu, kā arī optimizēt telpu uzturēšanas izmaksas. 2013. gada decembrī uzņēmums visu savu darbību pārcēla uz Noliktavas ielu 5, tā radot iespēju efektīvāk apkalpot klientus un sniegt visu informāciju par uzņēmuma pakalpojumiem vienuviet.

 

Uzņēmuma vadītāji:

 • no 1991. gada līdz 2004. gadam Gvido Gudelis;
 • no 2004. gada līdz 2011. gadam Vasīlijs Sļesers;
 • no 2011. gada līdz 2023. gadam  Dainis Miezītis;
 • no 2023. gada līdz šim brīdim Arnis Birzmalis.
Publiskojamā informācija

 

Atbilstoši Publiskās personas kapitālu daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantam

N.p.k. Informācijas joma Publicēšanas biežums Publicētā informācija
1.

Iemaksas pašvaldības budžetā

1 x gadā Netiek veiktas
2. Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 1 x gadā

2017.gada budžeta finansējums un tā izlietojums

2016. gada budžeta finansējums un tā izlietojums

2015. gada budžeta finansējums un tā izlietojums

 

3. Atalgojuma politikas principi 1 x gadā Atalgojuma politikas principi
4. Ziedošanas stratēģija un kārtība 1 x gadā Netiek ziedots
5. Neauditētie ceturkšņa pārskati 1 x ceturksnī

2023.g. 1.ceturksnis

2022.g. 3.ceturksnis

2022.g. 2.ceturksnis

2022.g. 1. ceturksnis

2021.g. 3.ceturksnis

2021.g. 2.ceturksnis

2021.g. 1.ceturksnis

 

 

       
7. Auditētais gada pārskats 1 x gadā

2022.gada pārskats

2021.gada pārskats

2020.gada pārskats

2019. gada pārskats

2018.gada pārskats

2017. gada pārskats

2016. gada pārskats

8. Organizatoriskā struktūra Pastāvīgi Uzņēmuma struktūra
9. Saņemtie ziedojumi Pastāvīgi Nav saņemti
10. Iepirkumi Pastāvīgi Informācija
11. Cita nozīmīga informācija Pēc nepieciešamības  

 

Save

Save