Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Par mums

SIA “DOBELES ŪDENS” ir Dobeles novada pašvaldības izveidota kapitālsabiedrība, kas nodrošina Dobeles novada iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Balstoties uz SIA “DOBELES ŪDENS” un Dobeles novada pašvaldības noslēgto deleģēšanas līgumu, esam  vienīgie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji Dobeles novada teritorijā līdz 2025. gadam. Uzņēmuma pamatdarbība ir ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, kā arī notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Papildus veicam lietus kanalizācijas un publiskās infrastruktūras uzturēšanu, kā arī citus PAKALPOJUMUS.

 

 

PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBU SASKAŅĀ AR PUBLISKAS PERSONAS KAPITĀLA DAĻU UN KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBAS LIKUMU:

 

1. Vispārējie stratēģiskie mērķi.

 

2. Kapitālsabiedrības darbības veids.

 

3. Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un nefinanšu mērķi.

 

4. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā.

 

5. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu.

 

6. Auditētie gada pārskati.

 

7. Neauditēti starpperiodu finanšu pārskati.

 

8. Informācija par īpašuma un  organizatorisko struktūru.

 

9. Informācija par iepirkumiem.

 

10. Statūti.

 

11. Informācija par valdes priekšsēdētāja profesionālo pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņiem.

 

12. Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm.

 

13. Atalgojuma politikas principi.

 

14. Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība.

 

15. Dobeles novada pašvaldības darbinieku ētikas kodekss.

 

16. Trauksmes celšana.

 

 

Save

Save