Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Darbinieku veselības apdrošināšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr. DŪ-ZI-2023/1
Publicēšanas datums: 16.03.2023
Statuss: aktīvs

PAZIŅOJUMS

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI!

 

 

2023.gada 21. marts

 

 

Skaidrojumi

par zemsliekšņa iepirkumu

„SIA „DOBELES ŪDENS” darbinieku veselības apdrošināšana” (Id. Nr. DŪ-ZI-2023/1)

 

Skaidrojums par precizējumiem

Noteikumi (KONSOLIDĒTI)

 

 

 

 

Uzaicinājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā
„SIA „DOBELES ŪDENS” darbinieku veselības apdrošināšana”
(Id.Nr. DŪ-ZI-2023/1)

 

 2023. gada 16. marts

 

Pasūtītājs – SIA „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr. LV45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tel.nr.  637 25502, Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

 

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:

Jurists Uldis Bārs

Tel.nr.: 29720517, e-pasts: Uldis.Bars@dobele.lv

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts – Veselības apdrošināšanas pakalpojumi saskaņā ar Noteikumu un Tehniskās specifikācijas (A. pielikums) prasībām.

 

Paredzamā līgumcena tiek noteikta –  Paredzamā līgumcena tiek noteikta –  250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro 00 centi) par 1 (vienu) apdrošināmo personu.

Iesniegtais Piedāvājums, kas atbildīs Pasūtītāja prasībām, bet, kura līgumcena pārsniegs Pasūtītāja paredzamo līgumcenu netiks noraidīts. Pasūtītājs par to lems  atbilstoši finanšu iespējām.

 

Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta, piedāvājuma derīguma termiņš – Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2023. gada 6. aprīlim, plkst: 10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus  iesniedzot personīgi, elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, vai atsūtot pa pastu.  Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

 

Izsludināšanas datums 2023. gada 16. marts  – IUB Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu. SIA “DOBELES ŪDENS” interneta vietnē 2023. gada 16. marts.  

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumu  dokumentācija – Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija  ir publiski pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi/izsoles.

 

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija: 

Noteikumi

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

laboratorijas_izmeklejumi_1.pielikums