Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Iepirkums „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas Gaismas ielu masīvā” ietvaros (Id.Nr.DŪ 2020/01/KF)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 31.marts
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr.DŪ 2020/01/KF
Publicēšanas datums: 28.02.2020
Statuss: pārtraukts

 

Iepirkums „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas
Gaismas ielu masīvā” ietvaros (Id.Nr.DŪ 2020/01/KF )

 

 

2020. gada 28. februāris

 

Iepirkuma pasūtītājs/ organizētājs – SIA ”DOBELES ŪDENS”, reģ.nr.45103000470, adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, Latvija, LV-3701

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju: – Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece, mob.t.28336980, marite.zvejniece@dobele.lv

Iepirkuma nosaukums: Būvdarbu veikšana būvprojekta «Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas -Gaismas ielas masīvā” ietvaros”

                                                                                                                           

Iepirkuma  priekšmets – Ārējo kanalizācijas inženiertīklu un kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā Būvdarbi veicami atbilstoši Dobeles novada pašvaldības būvatļaujas
Nr.BIS-BV-4.2-2019-451(8.3/57), Iepirkuma Nolikuma, Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un būvprojektam ”Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā” (B pielikums) nosacījumiem.

 

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra atbilstoši IUB 2019.gada 25.novembra “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.”  Iepirkuma procedūra tiek veikta Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība“ 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojuma kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas”, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā investīciju projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana  Dobeles aglomerācijā, II kārta” (5.3.1.0/16/I/007) ietvaros.

 

Iepirkuma līgums  – Būvdarbi ārējo kanalizācijas inženiertīklu un kanalizācijas sūkņu staciju izbūvē .

Izpildes termiņš 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma  parakstīšanas dienas  (t.sk tehnoloģiskā procesa pārtraukums).

Paredzamā līgumcena (bez PVN) līdz 509 700.00EUR                                                                                                                            

 

Iepirkuma nomenklatūras galvenais kods: CPV kods – 45000000-7;   papildus kods 4520000-9  Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

Piedāvājuma izvēles kritērijs: Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru Pasūtītājs nosaka, ņemot vērā viszemāko cenu.

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija: Iepirkuma procedūras dokumentācija ir publiski pieejama Pasūtītāja interneta vietnē www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi, kā arī ar to var iepazīties SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 31. martā, plkst.10:00., SIA “DOBELES ŪDENS”, 2.stāva apspriežu zālē, Noliktavas ielā 5, Dobelē. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

 

Piedāvājuma derīguma termiņš – Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam iepirkumam ir jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas
termiņa.           

 

Būvniecības vietas apskates sanāksme: 2020.gada 17.martā  plkst.10.00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, piedāvājuma atvēršanas diena un laiks, vieta: 2020.gada 31.martā, plkst.10:00,   SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Izsludināšanas datums: 2020.gada 28.februāris – IUB Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu. SIA “DOBELES ŪDENS”  interneta vietnē 2020.gada 28.februāris  

 

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Nolikums

Nolikuma pielikumi:

 

 

 

 

Paziņojums par grozījumiem iepirkuma „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas
Gaismas ielu masīvā” ietvaros (Id.Nr.DŪ 2020/01/KF ) nolikumā.

 

 

2020. gada 10. marts

 

 

Iepirkuma pasūtītājs/ organizētājs SIA ”DOBELES ŪDENS”, reģ.nr.45103000470, adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, Latvija,  LV-3701

 

 Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju: – Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece, mob.t.28336980, marite.zvejniece@dobele.lv

 

Iepirkuma nosaukums: Būvdarbu veikšana būvprojekta «Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas -Gaismas ielas masīvā” ietvaros”

 

Iepirkuma  priekšmets – Ārējo kanalizācijas inženiertīklu un kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā Būvdarbi veicami atbilstoši Dobeles novada pašvaldības būvatļaujas
Nr.BIS-BV-4.2-2019-451(8.3/57), Iepirkuma Nolikuma, Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un būvprojektam ”Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā” (B pielikums) nosacījumiem.

 

 Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra atbilstoši IUB 2019.gada 25.novembra “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.”  Iepirkuma procedūra tiek veikta Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība“ 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojuma kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas”, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā investīciju projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana  Dobeles aglomerācijā, II kārta” (5.3.1.0/16/I/007) ietvaros.

 

 Iepirkuma līgums  – Būvdarbi ārējo kanalizācijas inženiertīklu un kanalizācijas sūkņu staciju izbūvē .

Izpildes termiņš 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma  parakstīšanas dienas  (t.sk tehnoloģiskā procesa pārtraukums).

Paredzamā līgumcena (bez PVN) līdz 509 700.00EUR                                                                                                                       

 

Iepirkuma nomenklatūras galvenais kods: CPV kods – 45000000-7;   papildus kods 4520000-9  Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru Pasūtītājs nosaka, ņemot vērā viszemāko cenu.

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija: Iepirkuma procedūras dokumentācija ir publiski pieejama Pasūtītāja interneta vietnē www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi, kā arī ar to var iepazīties SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

 Nolikumā veikto grozījumu Nr.1. īss apraksts:
Precizēta  piedāvājuma nodrošinājuma summa  Nolikuma 1.12.1.punktā

 

 Iesniegto piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 31. martā, plkst.10:00., SIA “DOBELES ŪDENS”, 2.stāva apspriežu zālē, Noliktavas ielā 5, Dobelē. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

 

 Piedāvājuma derīguma termiņš – Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam iepirkumam ir jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

 

 Būvniecības vietas apskates sanāksme: 2020.gada 17.martā  plkst.10.00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, piedāvājuma atvēršanas diena un laiks, vieta: 2020.gada 31.martā, plkst.10:00,   SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

 

 

 Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Konsolidētais nolikums

 

Ieinteresēto piegādātāju ievērībai

 

2020. gada 10. marts

 

Atbildes uz  Ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par iepirkuma “Būvdarbu veikšana būvprojekta ”Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā” ietvaros (ID Nr. DŪ 2020/01/KF)

 

Ieinteresēto piegādātāju ievērībai

 

2020. gada 13. marts

 

Atbildes uz  Ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par iepirkuma “Būvdarbu veikšana būvprojekta ”Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā” ietvaros (ID Nr. DŪ 2020/01/KF)

 

 

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSMES PROTOKOLS

 

2020. gada 17.marts

 

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols

 

 

 

Paziņojums par iepirkuma „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas
Gaismas ielu masīvā” ietvaros (Id.Nr.DŪ 2020/01/KF ) pārtraukšanu.

 

25.03.2020.

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Lēmuma pieņemšanas datums:

2020. gada 25.marts

 

Iepirkums „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas Gaismas ielu masīvā” ietvaros (Id.Nr.DŪ 2020/01/KF ) tiek pārtraukts, jo ir nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma dokumentācijā.