Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšeju iebūves (caurduršanas) metodi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016.gada 11.maijam plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Dū 2016/04
Publicēšanas datums: 20.04.2016
Statuss: pabeigts

Paziņojums par atklāta konkursa
„Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšeju iebūves (caurduršanas) metodi”
rezultātiem.

 

25.05.2016.

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „Baltijas Energomontāža”, reģ. Nr. 51503056371

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 36 358.74 (bez PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2016. gada 25. maijs

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.

 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras – atklāta konkursa
“Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšeju iebūves (caurduršanas) metodi” uzsākšanu ID. Nr. 2016/04

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju: Sanita Bēma, tālr. 26742378, fakss 63721096

Kontaktpersona  tehniskajos jautājumos:   Agris Dermanis, tālr.nr.29196424, fakss 63721096

 

Iepirkuma procedūra:

“Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšeju iebūves (caurduršanas) metodi”

 

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšejas iebūves (caurduršanas) metodi (ar Pasūtītāja materiāliem ), ievērojot Tehnisko specifikāciju prasības.  

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

 

Līguma izpildes termiņš:

Maksimālais pakalpojuma izpildes termiņš tehniskā projekta izstrādei  – 1 kalendārā mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 11.maijam, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana:

2016.gada 11.maijā plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums

Tehniskā dokumentācija (shēmas –1_UKT), ar plašāku tehnisko dokumentāciju iespējams iepazīties sazinoties ar kontaktpersonām

Tāmes

 

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols (publicēts 29.04.2016.)

Papildus informācija Nr. 1 (publicēta 03.05.2016.)