Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Universālais traktors New Holland B115c

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
Publicēšanas datums: 13.01.2023
Statuss: pabeigts

SIA „DOBELES ŪDENS”

paziņojums par izsoles rezultātiem

 

 

2023.gada 31. janvārī

 

Izsolāmā manta: Universālais traktors New Holland B115c, valsts Nr. T8169LH, šasijas Nr. FNHB115CNEHH01400 ar fiksētām 6670 motor stundām.

 

Izsoles norises laiks: 2023. gada 31. janvārī plkst.  11.00

 

Izsoles uzvarētājs: SIA „ENRE”, reģ. Nr. 40203285086

 

Nosolītā izsolāmās mantas cena: 41 520,00 EUR

 

SIA „DOBELES ŪDENS”

Paziņojums par mutisko izsoli

 

 

2023.gada 13.janvārī

 

Izsolāmā manta: Universālais traktors New Holland B115c, valsts Nr. T8169LH, šasijas Nr. FNHB115CNEHH01400 ar fiksētām 6670 motor stundām.

 

Izsoles norises laiks un vieta:

 

Izsoles norises sākuma laiks: 2023. gada 31. janvāris plkst. 11:00.

 

Izsoles norises vieta: SIA “DOBELES ŪDENS” Noliktavas iela 5, Dobelē, LV – 3701, 2.stāvā, apspriežu telpā.

 

Reģistrēto izsoles dalībnieku reģistrācija izsolei un numuru izsniegšana: 2023. gada 31. janvāris no plkst. 10:00 līdz plkst. 10:45. SIA “DOBELES ŪDENS” Noliktavas iela 5, Dobelē, LV – 3701, 2.stāvā.

 

Izsoles nosacītā kopējā sākumcena: Sākumcena (nosacītā cena) ir 38 720,00 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti divdesmit euro 00 centi), tai skaitā PVN, ar  nodrošinājumu 10%, apmērā no izsolāmās mantas nosacītās (kopējās) summas – 3 872,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi euro 00 centi).

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties – SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv (sadaļā iepirkumi/izsoles). Kontaktpersona par izsoles noteikumiem Izsoles komisijas locekle Gunta Frēliha mob.tālr. 26202850, e-pasts: uku@dobele.lv

 

Ar universālā traktora stāvokli var iepazīties iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu Transporta pārraugu Zigmāru Baķi mob.tālr. 26810804, e-pasts: zigmars.bakis@dobele.lv

 

Izsoles noteikumi

1.pielikums_Pieteikums dalībai izsolē

2.pielikums_Līguma projekts