Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 23. aprīlis
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr.DŪ-ZI-2021-06
Publicēšanas datums: 01.04.2021
Statuss: pabeigts

PAZIŅOJUMS

par zemsliekšņa iepirkuma “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles

aglomerācijā”Id.Nr. DŪ-ZI-2021-06) rezultātiem

 

 

 

11.05.2021. 

 

Pasūtītājs: 

SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV- 3701

 

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana:

Pretendents SIA„ĢL Konsultants”, reģ.Nr. 40103242818, Ernestīnes ielā 24-9, Rīgā,

LV-1046, Latvija

Pretendenta piedāvājums atbilst Pasūtītāja prasībām zemsliekšņa iepirkumā.

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 145 500,00 (bez PVN)

 

Pasūtītāja lēmuma datums: 11.05.2021.

 

Zemsliekšņa iepirkuma veicējs

 

 

 

 

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI!

 

UZAICINĀJUMS

 

Dalībai zemsliekšņa iepirkumā “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā”   (Id.Nr.DŪ-ZI-2021-06)

 

 2021.gada 1. aprīlī

 

Pasūtītājs/zemsliekšņa iepirkuma veicējs: SIA „DOBELES ŪDENS”,  nodokļu maksātāja reģistrācijas  Nr.45103000470, adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV- 3701

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju: projektu vadītāja Mārīte Zvejniece, tel.nr.: +371 28336980, e-pasts: marite.zvejniece@dobele.lv

 

Zemsliekšņa iepirkuma nosaukums: “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā”                          

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts: 

Būvdarbu veikšana ūdensvadu tīklu izbūvē  Ozolu ielā (atbilstoši būprojektam „Ārējā ūdensvada pārbūve Ozolu ielā,Dobelē”), Miera ielā un Liepziedos (atbilstoši būvprojektam „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”(2.kārta) un apdzīvotā vietā “Rūpnieki” Auru pagastā  (atbilstoši būvprojektam „Ārējā ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve dzīvojamām mājām apdzīvota vietā “Rūpnieki, Auru pagastā Dobeles novadā( 2.kārta), ievērojot Pasūtītāja prasības zemsliekšņa iepirkuma Noteikumos.

Iepirkuma līguma izpildes vieta: Dobeles pilsēta ,Auru pagasta Liepziedu ciems un apdzīvotā vieta”Rūpnieki”,Dobeles novadā, LV-3701, NUTS LV009.

Līguma noslēgšanas termiņš: 2021.gada maija mēnesis   

Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā cenu.

Būvdarbu līguma izpildes termiņš: 5(pieci) kalendārie mēneši no Būvdarbu līguma noslēgšanas dienas.

Paredzamā līgumcena: (bez pievienotās vērtības nodokļa) līdz 150 000,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro 00 centi).

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija ir publiski pieejama Pasūtītāja tīmekļvietnē www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi

Piedāvājumu iesniegšana: Ieinteresētie Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2021. gada 23. aprīlim, plkst: 10:00, SIA„DOBELES ŪDENS” birojā,Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai elektroniski (atbilstoši normatīvo aktu prasībām ar drošu elektronisko parakstu) vai atsūtot pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam

Piedāvājuma derīguma termiņš: Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz būvdarbu līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija:

NOTEIKUMI ar pielikumiem

t.s,k. B pielikums Būvprojektu dokumentācija

B1  pielikums Būvprojekts “Ārējā ūdensvada pārbūve Ozolu ielā, Dobelē” un būvatļauja (zip).

B 2 pielikums Būvprojekts „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā” (2.kārta Miera iela, Liepziedi), būvatļauja.

B 3 pielikums  Būvprojekts “Ārējā ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve dzīvojamām mājām apdzīvotajā vietā “Rūpnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā (2.kārta) , būvatļauja.

(zip).

D pielikums Veidnes piedāvājuma sagatavošana (word)

 D 9.1.pielikums TĀMES Finanšu piedāvājuma sagatavošanai (excel)